Hungarian-English dictionary »

elszánt meaning in English

HungarianEnglish
elszánt melléknév

determined◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈtɜː.mɪnd] [US: də.ˈtɝː.mənd]

dedicated◼◼◻ adjective
[UK: ˈde.dɪk.eɪ.tɪd] [US: ˈde.dək.e.təd]

intent◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈtent] [US: ˌɪn.ˈtent]

resolute◼◼◻ adjective
[UK: ˈre.zə.luːt] [US: ˈre.zə.ˌluːt]

intrepid◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈtre.pɪd] [US: ˌɪn.ˈtre.pəd]

decided◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈsaɪ.dɪd] [US: də.ˈsaɪ.dəd]

plucky [pluckier, pluckiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈplʌk.i] [US: ˈplʌk.i]

stalwart◼◻◻ adjective
[UK: ˈstɔːl.wət] [US: ˈstɒl.wərt]

unrelenting◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.rɪ.ˈlent.ɪŋ] [US: ˌʌn.ri.ˈlent.ɪŋ]

dauntless◼◻◻ adjective
[UK: ˈdɔːnt.lɪs] [US: ˈdɔːnt.lɪs]

hellbent◼◻◻ adjective
[UK: helbent] [US: ˈhelˈbent]

bullet-headed adjective
[UK: ˈbʊ.lɪt ˈhe.dɪd] [US: ˈbʊ.lət ˈhe.dəd]

hell-bent adjective
[UK: hel bent] [US: ˈhel ˈbent]

manful adjective
[UK: ˈmæn.fəl] [US: ˈmæn.fəl]

resignful adjective
[UK: rɪˈzaɪnf(ə)l ] [US: rɪˈzaɪnf(ə)l ]

stout-hearted adjective
[UK: staʊt ˈhɑː.tɪd] [US: ˈstaʊt ˈhɑːr.təd]

through-going adjective
[UK: θruː ˈɡəʊɪŋ] [US: θruː ˈɡoʊɪŋ]

elszánt (ellenállás) melléknév

desperate◼◼◼ adjective
[UK: ˈde.spə.rət] [US: ˈde.sprət]

elszánt ember

bull-dog[UK: bʊl dɒɡ] [US: ˈbʊl ˈdɔːɡ]

elszánt harcos

stalwart[UK: ˈstɔːl.wət] [US: ˈstɒl.wərt]

elszánt küzdelem

hard fight[UK: hɑːd faɪt] [US: ˈhɑːrd ˈfaɪt]

elszántan

intently◼◼◼ adverb
[UK: ɪn.ˈtent.li] [US: ˌɪn.ˈtent.li]

decidedly◼◻◻ adverb
[UK: dɪ.ˈsaɪ.dɪd.li] [US: də.ˈsaɪ.dəd.li]

dauntlessly adverb
[UK: ˈdɔːnt.lɪ.sli] [US: ˈdɔːnt.lɪ.sli]

decisively adverb
[UK: dɪ.ˈsaɪ.sɪ.vli] [US: də.ˈsaɪ.sɪ.vli]

hell-bent adjective
[UK: hel bent] [US: ˈhel ˈbent]

nothing daunted adjective
[UK: ˈnʌ.θɪŋ ˈdɔːn.tɪd] [US: ˈnʌ.θɪŋ ˈdɒn.təd]

stalwartly adverb
[UK: ˈstɔːlwətli ] [US: ˈstɔlwərtli ]

unhesitatingly◼◼◼ adverb
[UK: ʌn.ˈhe.sɪ.teɪ.tɪŋ.li] [US: ʌn.ˈhe.zə.ˌte.tɪŋ.li]

elszántság

determination [determinations]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˌtɜː.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: də.ˌtər.mə.ˈneɪʃ.n̩]

resolve [resolved, resolved, resolving, resolves]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈzɒlv] [US: ri.ˈzɑːlv]

desperation◼◼◻ noun
[UK: ˌde.spə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌde.spə.ˈreɪʃ.n̩]

resolution [resolutions]◼◻◻ noun
[UK: ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩]

audacity [audacities]◼◻◻ noun
[UK: ɔː.ˈdæ.sə.ti] [US: aˈdæ.sə.ti]

decision [decisions] noun
[UK: dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: də.ˈsɪʒ.n̩]

audaciousness noun
[UK: ɔː.ˈdeɪ.ʃə.snəs] [US: ɔː.ˈdeɪ.ʃə.snəs]

dauntlessness noun
[UK: ˈdɔːntlɪsnəs ] [US: ˈdɔntləsnəs ]

resignedness noun
[UK: rɪˈzaɪndnəs ] [US: rɪˈzaɪndnəs ]

sout-heartedness noun
[UK: sˈaʊthˈɑːtɪdnəs] [US: sˈaʊthˈɑːrɾᵻdnəs]

stalwartness noun
[UK: ˈstɔːlwətnəs ] [US: ˈstɔlwərtnəs ]

You can find it in:

HungarianEnglish