Hungarian-English dictionary »

ellentmondást nem tűrő meaning in English

HungarianEnglish
ellentmondást nem tűrő melléknév

dogmatic◼◼◼ adjective
[UK: dɒɡ.ˈmæ.tɪk] [US: dagˈmæ.tɪk]

absolute◼◼◻ adjective
[UK: ˈæb.sə.luːt] [US: ˈæb.sə.ˌluːt]

authoritative◼◼◻ adjective
[UK: ɔː.ˈθɒ.rɪ.tə.tɪv] [US: ə.ˈθɔː.rə.ˌte.tɪv]

imperious◼◼◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpɪə.rɪəs] [US: ˌɪm.ˈpɪ.riəs]

peremptory◼◼◻ adjective
[UK: pə.ˈremp.tə.ri] [US: pə.ˈremp.tə.ri]

assertive adjective
[UK: ə.ˈsɜː.tɪv] [US: ə.ˈsɝː.tɪv]

assertory adjective
[UK: əsˈɜːtəri] [US: əsˈɜːɾɚri]

bossy [bossier, bossiest] adjective
[UK: ˈbɒ.si] [US: ˈbɒ.si]

categoric adjective
[UK: kˌatɪɡˈɒrɪk] [US: kˌæɾɪɡˈɔːrɪk]

energic adjective
[UK: ˈenədʒˌɪk] [US: ˈenɚdʒˌɪk]

imperative adjective
[UK: ɪm.ˈpe.rə.tɪv] [US: ˌɪm.ˈpe.rə.tɪv]

imperatorial adjective
[UK: ɪmpˌɜːrətˈɔːrɪəl] [US: ɪmpˌɜːrətˈoːrɪəl]

magisterial adjective
[UK: ˌmæ.dʒɪ.ˈstɪə.rɪəl] [US: ˌmæ.dʒə.ˈstiː.riəl]

self-assertive adjective
[UK: self ə.ˈsɜː.tɪv] [US: ˈself ə.ˈsɝː.tɪv]

ellentmondást nem tűrő egyén főnév

dogmatist [dogmatists] noun
[UK: dˈɒɡmətˌɪst] [US: dˈɑːɡmətˌɪst]

ellentmondást nem tűrő hang

assertiveness noun
[UK: ə.ˈsɜː.tɪv.nəs] [US: ə.ˈsɝː.tɪv.nəs]

authoritativeness noun
[UK: ɔː.ˈθɒ.rɪ.tə.tɪv.nəs] [US: ɔːr.ˈθɒ.rɪ.tə.tɪv.nəs]

tone which allow of no reply[UK: təʊn wɪtʃ ə.ˈlaʊ əv nəʊ rɪ.ˈplaɪ] [US: ˈtoʊn hwɪtʃ ə.ˈlaʊ əv ˈnoʊ rə.ˈplaɪ]

ellentmondást nem tűrő hangon határozószó

assertively adverb
[UK: ə.ˈsɜː.tɪ.vli] [US: ə.ˈsɝː.tɪ.vli]

categorically adverb
[UK: ˌkæ.tɪ.ˈɡɒ.rɪk.l̩i] [US: ˌkæ.tə.ˈɡɑː.rɪk.l̩i]

dogmatically adverb
[UK: dɒɡ.ˈmæ.tɪk.l̩i] [US: dagˈmæ.tɪk.l̩i]

imperatively adverb
[UK: ɪm.ˈpe.rə.tɪ.vli] [US: ɪm.ˈpe.rə.tɪ.vli]

imperiously adverb
[UK: ɪm.ˈpɪə.rɪə.sli] [US: ɪm.ˈpɪə.rɪə.sli]

ellentmondást nem tűrő módon határozószó

imperiously adverb
[UK: ɪm.ˈpɪə.rɪə.sli] [US: ɪm.ˈpɪə.rɪə.sli]

ellentmondást nem tűrően

decisively◼◼◼ adverb
[UK: dɪ.ˈsaɪ.sɪ.vli] [US: də.ˈsaɪ.sɪ.vli]

ex cathedra adjective

peremptorily adverb
[UK: pə.ˈremp.trə.li] [US: pə.ˈremp.trə.li]

You can find it in:

HungarianEnglish