Hungarian-English dictionary » elkövetés meaning in English

HungarianEnglish
elkövetés főnév

committing◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɪt.ɪŋ] [US: kə.ˈmɪt.ɪŋ]

commission◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩]

perpetration◼◻◻ noun
[UK: ˌpɜː.pɪ.ˈtreɪʃ.n̩] [US: ˌpɝː.pɪ.ˈtreɪʃ.n̩]

consummation noun
[UK: ˌkɒn.sə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.sə.ˈmeɪʃ.n̩]

elkövetés (bűné) főnév

committal◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɪt.l̩] [US: kə.ˈmɪt.l̩]

bűn elkövetése főnév

sinning noun
[UK: ˈsɪn.ɪŋ] [US: ˈsɪn.ɪŋ]

bűnelkövetés főnév

committing crime◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɪt.ɪŋ kraɪm] [US: kə.ˈmɪt.ɪŋ ˈkraɪm]

bűntett elkövetéséért felhúzzák (átv)

swing for a crime[UK: swɪŋ fɔː(r) ə kraɪm] [US: ˈswɪŋ ˈfɔːr ə ˈkraɪm]

bűntett elkövetéséért felkötik (átv)

swing for a crime[UK: swɪŋ fɔː(r) ə kraɪm] [US: ˈswɪŋ ˈfɔːr ə ˈkraɪm]

bűntett elkövetéséért lóg (átv)

swing for a crime[UK: swɪŋ fɔː(r) ə kraɪm] [US: ˈswɪŋ ˈfɔːr ə ˈkraɪm]

csalással rávesz vkt (vmnek) az elkövetésére

juggle somebody into doing something[UK: ˈdʒʌɡ.l̩ ˈsʌm.bə.di ˈɪn.tə ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈdʒʌɡ.l̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˌɪn.ˈtuː ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

ismételt elkövetés főnév

reiteration noun
[UK: ri:.ˌɪ.tə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ri.ˌɪ.tə.ˈreɪʃ.n̩]

közreműködik egy bűn elkövetésében

become a party to a crime[UK: bɪˈkʌm ə ˈpɑː.ti tuː ə kraɪm] [US: bɪˈkʌm ə ˈpɑːr.ti ˈtuː ə ˈkraɪm]

rajtakapva (bűncselekmény elkövetéskor)

flagrante delicto (in the very act of committing the offense)[UK: fleɪɡrˈɑːnteɪ dɪlˈɪktəʊ] [US: fleɪɡrˈɑːnteɪ dɪlˈɪktoʊ]

részt vesz egy bűn elkövetésében

become a party to a crime[UK: bɪˈkʌm ə ˈpɑː.ti tuː ə kraɪm] [US: bɪˈkʌm ə ˈpɑːr.ti ˈtuː ə ˈkraɪm]

tettenérve (bűncselekmény elkövetéskor)

flagrante delicto (in the very act of committing the offense)[UK: fleɪɡrˈɑːnteɪ dɪlˈɪktəʊ] [US: fleɪɡrˈɑːnteɪ dɪlˈɪktoʊ]

visszariad a bűn elkövetésétől

stop short of crime[UK: stɒp ʃɔːt əv kraɪm] [US: ˈstɑːp ˈʃɔːrt əv ˈkraɪm]

You can find it in:

HungarianEnglish