Hungarian-English dictionary »

elhatározás meaning in English

HungarianEnglish
elhatározás

decision [decisions]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: də.ˈsɪʒ.n̩]

resolve [resolved, resolved, resolving, resolves]◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈzɒlv] [US: ri.ˈzɑːlv]

determination [determinations]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˌtɜː.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: də.ˌtər.mə.ˈneɪʃ.n̩]

mind [minds]◼◼◻ noun
[UK: maɪnd] [US: ˈmaɪnd]

resolution [resolutions]◼◼◻ noun
[UK: ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩]

conclusion [conclusions]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈkluːʒ.n̩] [US: kən.ˈkluːʒ.n̩]

rede [redes] noun
[UK: riːd] [US: riːd]

elhatározás bizonytalansága főnév

unfixedness noun
[UK: ʌnˈfɪkstnəs ] [US: ʌnˈfɪkstnəs ]

unfixity noun
[UK: ʌnfˈɪksɪti] [US: ʌnfˈɪksɪɾi]

elhatározásra jut

come to a decision◼◼◼[UK: kʌm tuː ə dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: ˈkəm ˈtuː ə də.ˈsɪʒ.n̩]

make a decision◼◼◻[UK: ˈmeɪk ə dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: ˈmeɪk ə də.ˈsɪʒ.n̩]

arrive at a decision[UK: ə.ˈraɪv ət ə dɪ.ˈsɪʒ.n̩] [US: ə.ˈraɪv ət ə də.ˈsɪʒ.n̩]

elhatározásra jutott

one's mind is up[UK: wʌnz maɪnd ɪz ʌp] [US: wʌnz ˈmaɪnd ˈɪz ʌp]

elhatározást tesz

make a resolution[UK: ˈmeɪk ə ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩] [US: ˈmeɪk ə ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩]

független elhatározás főnév

self-determination noun
[UK: self dɪ.ˌtɜː.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˈself də.ˌtər.mə.ˈneɪʃ.n̩]

megmásíthatatlan elhatározás

grim determination[UK: ɡrɪm dɪ.ˌtɜː.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˈɡrɪm də.ˌtər.mə.ˈneɪʃ.n̩]

saját elhatározásából

of one's own accord[UK: əv wʌnz əʊn əˈk.ɔːd] [US: əv wʌnz ˈoʊn əˈk.ɔːrd]

saját elhatározásából tesz (vmit) ige

do something unsolicited verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ ˌʌn.sə.ˈlɪ.sɪ.tɪd] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ˌʌn.sə.ˈlɪ.sə.təd]

szilárd elhatározás

set purpose[UK: set ˈpɜː.pəs] [US: ˈset ˈpɝː.pəs]

You can find it in:

HungarianEnglish