Hungarian-English dictionary »

elfogadás meaning in English

HungarianEnglish
elfogadás

acceptance [acceptances]◼◼◼ noun
[UK: ək.ˈsep.təns] [US: æk.ˈsep.təns]

accepting◼◼◻ noun

approval [approvals]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈpruːv.l̩] [US: ə.ˈpruːv.l̩]

adoption [adoptions]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈdɒp.ʃn̩] [US: ə.ˈdɑːp.ʃn̩]

acknowledge [acknowledged, acknowledged, acknowledging, acknowledges]◼◻◻ verb
[UK: ək.ˈnɒ.lɪdʒ] [US: æk.ˈnɑː.lɪdʒ]

admittance [admittances]◼◻◻ noun
[UK: əd.ˈmɪtns] [US: əd.ˈmɪ.təns]

carrying◼◻◻ noun
[UK: ˈkæ.rɪ.ɪŋ] [US: ˈkæ.ri.ɪŋ]

admission [admissions] noun
[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩]

ratification [ratifications] noun
[UK: ˌræ.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌræ.tə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

acquiescence noun
[UK: ˌæ.kwi.ˈesns] [US: ˌæ.kwi.ˈe.səns]

adhesion [adhesions] noun
[UK: əd.ˈhiːʒ.n̩] [US: əd.ˈhiːʒ.n̩]

elfogadásra

admissive[UK: ədmˈɪsɪv] [US: ədmˈɪsɪv]

elfogadást keres

seek approval

felfogadás főnév

hire [hires]◼◼◼ noun
[UK: ˈhaɪə(r)] [US: ˈhaɪər]

feltétel nélküli (elfogadás) melléknév

unconditioned adjective
[UK: ˌʌnk.ən.ˈdɪʃ.n̩d] [US: ˌʌnk.ən.ˈdɪʃ.n̩d]

feltétel nélküli elfogadás

unconditional acceptance◼◼◼[UK: ˌʌnk.ən.ˈdɪʃ.n̩əl ək.ˈsep.təns] [US: ˌʌnk.ən.ˈdɪʃ.n̩əl æk.ˈsep.təns]

hit által vminek valóságként való elfogadása

leap of faith

kezességi elfogadás

collateral acceptance[UK: kə.ˈlæ.tə.rəl ək.ˈsep.təns] [US: kə.ˈlæ.tə.rəl æk.ˈsep.təns]

kényszerít (vmnek) az elfogadására ige

bring to terms verb
[UK: brɪŋ tuː tɜːmz] [US: ˈbrɪŋ ˈtuː ˈtɝːmz]

külföldi joghatóság elfogadása főnév

renvoi noun
[UK: rˈenvɔɪ] [US: rˈenvɔɪ]

névbecsülési elfogadás

acceptance for honour[UK: ək.ˈsep.təns fɔː(r) ˈɒ.nə(r)] [US: æk.ˈsep.təns ˈfɔːr ˈɒ.nər]

ragaszkodik akarata elfogadásához

somebody press his point[UK: ˈsʌm.bə.di pres hɪz pɔɪnt] [US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈpres ˈhɪz ˈpɔɪnt]

vmnek elfogadására kényszerít

bring to terms[UK: brɪŋ tuː tɜːmz] [US: ˈbrɪŋ ˈtuː ˈtɝːmz]

vélemény-elfogadás főnév

adoption [adoptions] noun
[UK: ə.ˈdɒp.ʃn̩] [US: ə.ˈdɑːp.ʃn̩]

átvétel, elfogadás főnév

acceptance [acceptances] noun
[UK: ək.ˈsep.təns] [US: æk.ˈsep.təns]
business

ügyvéd felfogadása főnév

retainer [retainers] noun
[UK: rɪ.ˈteɪ.nə(r)] [US: rə.ˈteɪ.nər]

You can find it in:

HungarianEnglish