Hungarian-English dictionary » előmunkás meaning in English

HungarianEnglish
előmunkás főnév

back-breaker noun
[UK: ˈbæk ˈbreɪkə(r)] [US: ˈbæk ˈbreɪkər]

butty noun
[UK: ˈbʌ.tɪ] [US: ˈbʌ.tiː]

foreman, foremen noun
[UK: ˈfɔː.mən ˈfɔː.mən] [US: ˈfɔːr.mən ˈfɔːr.mən]

head workman noun
[UK: hed ˈwɜːk.mən] [US: ˈhed ˈwɝːk.mən]

headman, headmen noun
[UK: ˈhed.mæn ˈhed.men] [US: ˈhed.mən ˈhed.men]

quarterman noun
[UK: ˈkwɔː.tərmən] [US: ˈkwɔːr.tər.mən]

workmaster noun
[UK: wˈɜːkmastə] [US: wˈɜːkmæstɚ]

fejelőmunkás főnév

header-up noun
[UK: ˈhe.də(r) ʌp] [US: ˈhe.dər ʌp]

fűrészelőmunkás főnév

pit-sawyer noun
[UK: pɪt ˈsɔː.jə(r)] [US: ˈpɪt ˈsɔɪər]

préselőmunkás főnév

squeezer-man, squeezer-men noun
[UK: ˈskwiːzə mæn, ˈskwiːzə mɛn ] [US: ˈskwizər mən, ˈskwizər mɛn ]

szegecselőmunkás főnév

riveter noun
[UK: ˈrɪ.vɪ.tə(r)] [US: ˈrɪ.vɪ.tər]

szerelőmunkás főnév

assembly worker noun
[UK: ə.ˈsem.bli ˈwɜːk.ə(r)] [US: ə.ˈsem.bli ˈwɝː.kər]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies