Hungarian-English dictionary » előélet meaning in English

HungarianEnglish
előélet főnév

record◼◼◼ noun
[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

antecedents◼◼◻ noun
[UK: ˌæn.tɪ.ˈsiːdnts] [US: ˌæn.tə.ˈsiː.dənts]

past◼◼◻ noun
[UK: pɑːst] [US: ˈpæst]

antecedent noun
[UK: ˌæn.tɪ.ˈsiːdnt] [US: ˌæn.tə.ˈsiː.dənt]

past record noun
[UK: pɑːst rɪˈk.ɔːd] [US: ˈpæst rəˈk.ɔːrd]

előélet szl főnév

rap sheet noun

előéletre vonatkozó adatok

criminal record[UK: ˈkrɪ.mɪn.l̩ rɪˈk.ɔːd] [US: ˈkrɪ.mən.l̩ rəˈk.ɔːrd]

police record[UK: pə.ˈliːs rɪˈk.ɔːd] [US: pə.ˈliːs rəˈk.ɔːrd]

büntetett előéletű bűnöző

old offender[UK: əʊld ə.ˈfen.də(r)] [US: oʊld ə.ˈfen.dər]

büntetett előéletű ember jelzése

mug[UK: mʌɡ] [US: ˈməɡ]

büntetlen előélet

clean record[UK: kliːn rɪˈk.ɔːd] [US: ˈkliːn rəˈk.ɔːrd]

clean sheet[UK: kliːn ʃiːt] [US: ˈkliːn ˈʃiːt]

büntetlen előéletű

first offender[UK: ˈfɜːst ə.ˈfen.də(r)] [US: ˈfɝːst ə.ˈfen.dər]

have a clean record[UK: həv ə kliːn rɪˈk.ɔːd] [US: həv ə ˈkliːn rəˈk.ɔːrd]

show a clean record[UK: ʃəʊ ə kliːn rɪˈk.ɔːd] [US: ˈʃoʊ ə ˈkliːn rəˈk.ɔːrd]

unpunished adjective
[UK: ʌn.ˈpʌ.nɪʃt] [US: ʌn.ˈpə.nɪʃt]

rövidfilm bemutató az előéletről

showreel

tiszta előélet

clean record[UK: kliːn rɪˈk.ɔːd] [US: ˈkliːn rəˈk.ɔːrd]

clean sheet[UK: kliːn ʃiːt] [US: ˈkliːn ˈʃiːt]

clean slate noun
[UK: kliːn sleɪt] [US: ˈkliːn sˈleɪt]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies