Hungarian-English dictionary »

discretional meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
EnglishHungarian
discretional adjective
[UK: dɪsˈkrɛʃən(ə)l ]
[US: dɪˈskrɛʃən(ə)l ]

diszkrecionális◼◼◼ melléknév

belátására bízott döntés melléknév

korlátlan melléknév

megítélés szerinti melléknév

önkényes melléknév

szabad megítélésére melléknév

You can find it in:

HungarianEnglish