Hungarian-English dictionary »

önkényes meaning in English

HungarianEnglish
önkényes melléknév

arbitrary◼◼◼ adjective
[UK: ˈɑː.bɪ.trə.ri] [US: ˈɑːr.bə.ˌtre.ri]

discretionary◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈskre.ʃnə.ri] [US: ˌdɪ.ˈskre.ʃə.ˌne.ri]

wanton◼◻◻ adjective
[UK: ˈwɒn.tən] [US: ˈwɑːn.tən]

peremptory◼◻◻ adjective
[UK: pə.ˈremp.tə.ri] [US: pə.ˈremp.tə.ri]

high-handed◼◻◻ adjective
[UK: haɪ ˈhæn.dɪd] [US: ˈhaɪ ˈhæn.dəd]

autocratic adjective
[UK: ˌɔː.tə.ˈkræ.tɪk] [US: ˌɒ.tə.ˈkræ.tɪk]

absolutistic◼◼◻ adjective
[UK: ˌabsəluːtˈɪstɪk] [US: ˌæbsəluːtˈɪstɪk]

discretional adjective
[UK: dɪsˈkrɛʃən(ə)l ] [US: dɪˈskrɛʃən(ə)l ]

indiscriminate adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈskrɪ.mɪ.nət] [US: ˌɪn.də.ˈskrɪ.mə.nət]

önkényes adóztatás főnév

contribution [contributions] noun
[UK: ˌkɒn.trɪ.ˈbjuːʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.trə.ˈbjuːʃ.n̩]

önkényes távolmaradás

absence without leave[UK: ˈæb.səns wɪð.ˈaʊt liːv] [US: ˈæb.səns wɪð.ˈaʊt ˈliːv]

önkényesen

arbitrarily◼◼◼ adverb
[UK: ˈɑː.bɪ.trə.ri.li] [US: ˈɑːr.bə.ˌtre.rə.li]

wantonly◼◼◻ adverb
[UK: ˈwɒn.tən.li] [US: ˈwɑːn.tən.li]

autocratically adverb
[UK: ˌɔː.tə.ˈkræ.tɪk.l̩i] [US: ˌɔːr.tə.ˈkræ.tɪk.l̩i]

discretionarily adverb
[UK: dɪsˈkrɛʃnərɪli ] [US: dɪˈskrɛʃəˌnɛrɪli ]

high-handedly adverb
[UK: haɪ ˈhæn.dəd.li] [US: ˈhaɪ ˈhæn.dəd.li]

peremptorily adverb
[UK: pə.ˈremp.trə.li] [US: pə.ˈremp.trə.li]

with a high hand adjective
[UK: wɪð ə haɪ hænd] [US: wɪθ ə ˈhaɪ ˈhænd]

önkényesen jár el

act with a high hand[UK: ækt wɪð ə haɪ hænd] [US: ˈækt wɪθ ə ˈhaɪ ˈhænd]

önkényesen kiagyalt történet

made up story[UK: ˈmeɪd ʌp ˈstɔː.ri] [US: ˈmeɪd ʌp ˈstɔː.ri]

önkényesen választott pontmagasság

spot-level[UK: spɒt ˈlev.l̩] [US: ˈspɑːt ˈlev.l̩]

önkényeskedik ige

play the tyrant verb
[UK: ˈpleɪ ðə ˈtaɪə.rənt] [US: ˈpleɪ ðə ˈtaɪ.rənt]

önkényeskedve határozószó

masterfully adverb
[UK: ˈmɑːst.ə.fl̩i] [US: ˈmæst.r̩.fl̩i]

önkényeskedés főnév

authoritarianism [authoritarianisms] noun
[UK: ɔ:ˌθɒ.rɪ.ˈteə.riən.ˌɪ.zəm] [US: ə.ˌθɔː.rə.ˈte.riə.ˌnɪ.zəm]

önkényeskedő melléknév

bossy [bossier, bossiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈbɒ.si] [US: ˈbɒ.si]

autocratic◼◼◻ adjective
[UK: ˌɔː.tə.ˈkræ.tɪk.l̩] [US: ˌɔːr.tə.ˈkræ.tɪk.l̩]

despotic◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈspɒ.tɪk] [US: ˌdɪ.ˈspɑː.tɪk]

high-handed adjective
[UK: haɪ ˈhæn.dɪd] [US: ˈhaɪ ˈhæn.dəd]

master-like adjective
[UK: ˈmɑːst.ə(r) ˈlaɪk] [US: ˈmæst.r̩ ˈlaɪk]

önkényeskedően határozószó

masterfully adverb
[UK: ˈmɑːst.ə.fl̩i] [US: ˈmæst.r̩.fl̩i]

önkényesség főnév

arbitrariness◼◼◼ noun
[UK: ˈɑː.bɪ.trə.ri.nəs] [US: ˈɑːr.bə.ˌtre.ri.nəs]

szabadságidő önkényes áthágása

leave-breaking[UK: liːv ˈbreɪkɪŋ] [US: ˈliːv ˈbreɪkɪŋ]

szabadságidőt önkényesen túllép

break leave[UK: breɪk liːv] [US: ˈbreɪk ˈliːv]

szabadságidőt önkényesen áthágó

leave-breaker[UK: liːv ˈbreɪkə(r)] [US: ˈliːv ˈbreɪkər]

You can find it in:

HungarianEnglish