Hungarian-English dictionary »

dagi meaning in English

HungarianEnglish
dagi

fatty [fatties]◼◼◼ noun
[UK: ˈfæ.ti] [US: ˈfæ.ti]

fatso◼◼◼ adjective

fat-guts noun
[UK: fæt ɡʌts] [US: ˈfæt ˈɡəts]

adagio főnév

adagio [adagios]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈdɑː.dʒiəʊ] [US: ə.ˈdɑː.ʒiˌo.ʊ]

digi-dagi főnév

fatty-fatty noun
[UK: ˈfæ.ti ˈfæ.ti] [US: ˈfæ.ti ˈfæ.ti]

gazdagít ige

enrich [enriched, enriched, enriching, enriches]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈrɪtʃ] [US: en.ˈrɪtʃ]

improve [improved, improved, improving, improves]◼◻◻ verb
[UK: ɪm.ˈpruːv] [US: ˌɪm.ˈpruːv]

make rich verb
[UK: ˈmeɪk rɪtʃ] [US: ˈmeɪk ˈrɪtʃ]

vitaminize [vitaminized, vitaminized, vitaminizing, vitaminizes] verb
[UK: vˈɪtəmˌɪnaɪz] [US: vˈɪɾəmˌɪnaɪz]

gazdagítás főnév

enrichment [enrichments]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈrɪt.ʃmənt] [US: en.ˈrɪt.ʃmənt]

aggrandizement noun
[UK: ə.ˈɡræn.dɪz.mənt] [US: ˈæ.ɡrən.ˌdaɪz.mənt]

You can find it in:

HungarianEnglish