Hungarian-English dictionary »

csevegés meaning in English

HungarianEnglish
csevegés főnév

talk [talks]◼◼◼ noun
[UK: ˈtɔːk] [US: ˈtɔːk]

chat [chats]◼◼◼ noun
[UK: tʃæt] [US: ˈtʃæt]

small talk◼◼◼ noun
[UK: smɔːl ˈtɔːk] [US: ˈsmɒl ˈtɔːk]

chitchat◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃɪt.ˌtʃæt] [US: ˈtʃɪt.ˌtʃæt]

chatting◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃæt.ɪŋ] [US: ˈtʃæt.ɪŋ]

chats◼◼◻ noun
[UK: tʃæts] [US: ˈtʃæts]

confabulation [confabulations]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˌfæ.bjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: kən.ˌfæ.bjə.ˈleɪʃ.n̩]

gossip [gossips]◼◻◻ noun
[UK: ˈɡɒ.sɪp] [US: ˈɡɑː.səp]

gossiping◼◻◻ noun
[UK: ˈɡɒ.sɪp.ɪŋ] [US: ˈɡɑː.səp.ɪŋ]

small-talk noun
[UK: smɔːl ˈtɔːk] [US: ˈsmɒl ˈtɔːk]

causerie noun
[UK: ˈkəʊ.zə.ri] [US: ˈkoʊ.zə.ri]

chaffer noun
[UK: ˈtʃæ.fə] [US: ˈtʃæ.fʌr]

chin-wag noun
[UK: tʃɪn wæɡ] [US: ˈtʃɪn ˈwæɡ]

chit-chat noun
[UK: tʃɪt tʃæt] [US: ˈtʃɪt ˈtʃæt]

chitter-chatter noun
[UK: ˈʧɪtə ˈʧætə ] [US: ˈʧɪtər ˈʧætər ]

coze noun
[UK: kˈəʊz] [US: kˈoʊz]

crack [cracks] noun
[UK: kræk] [US: ˈkræk]

jaw [jaws] noun
[UK: dʒɔː] [US: ˈdʒɒ]

talkfest noun
[UK: tˈɔːkfəst] [US: tˈɔːkfəst]

csevegés közben határozószó

chattily adverb
[UK: ˈtʃæ.tɪ.li] [US: ˈtʃæ.tɪ.li]

bájcsevegés főnév

small talk◼◼◼ noun
[UK: smɔːl ˈtɔːk] [US: ˈsmɒl ˈtɔːk]

komoly (írott csevegés) főnév

SRS (serious) [SRSs] noun

videocsevegés

video chat

You can find it in:

HungarianEnglish