Hungarian-English dictionary » csavargó meaning in English

HungarianEnglish
csavargó főnév

hoodlum◼◼◼ noun
[UK: ˈhuːd.ləm] [US: ˈhʊd.ləm]

loiterer◼◼◼ noun
[UK: ˈlɔɪ.tə.rə(r)] [US: ˈlɔɪ.tə.rər]

runabout◼◼◼ noun
[UK: ˈrə.nə.ˌbɑːwt] [US: ˈrə.nə.ˌbɑːwt]

tramp◼◼◼ noun
[UK: træmp] [US: ˈtræmp]

vagabond◼◼◼ noun
[UK: ˈvæ.ɡə.bɒnd] [US: ˈvæ.ɡəband]

csavargó főnév
US

bum◼◼◼ noun
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

csavargó főnév

prowler◼◼◻ noun
[UK: ˈpraʊ.lə(r)] [US: ˈpraʊ.lər]

ranger◼◼◻ noun
[UK: ˈreɪn.dʒə(r)] [US: ˈreɪn.dʒər]

rogue◼◼◻ noun
[UK: rəʊɡ] [US: roʊɡ]

vagrant◼◼◻ noun
[UK: ˈveɪ.ɡrənt] [US: ˈveɪ.ɡrənt]

wanderer◼◼◻ noun
[UK: ˈwɒn.də.rə(r)] [US: ˈwɑːn.də.rər]

csavargó főnév
US

hobo◼◼◻ noun
[UK: ˈhəʊ.bəʊ] [US: ˈhoboʊ]

csavargó

beat◼◻◻ noun
[UK: biːt] [US: ˈbiːt]

layabout◼◻◻ noun
[UK: ˈleɪə.baʊt] [US: ˈleɪə.baʊt]

outcast◼◻◻ noun
[UK: ˈaʊtk.ɑːst] [US: ˈaʊtˌkæst]

roamer◼◻◻ noun
[UK: ˈrəʊmə ] [US: ˈroʊmər ]

tramper◼◻◻ noun
[UK: ˈtræmpə ] [US: ˈtræmpər ]

truant◼◻◻ noun
[UK: ˈtruːənt] [US: ˈtruːənt]

bluey noun
[UK: ˈbluːi] [US: ˈbluːi]

corner-boy noun
[UK: ˈkɔː.nə(r) ˌbɔɪ] [US: ˈkɔːr.nər ˌbɔɪ]

corner-man noun
[UK: ˈkɔː.nə(r) mæn] [US: ˈkɔːr.nər ˈmæn]

deadbeat noun
[UK: ˈded.biːt] [US: ˈded.ˌbiːt]

gadabout noun
[UK: ˈɡæ.də.baʊt] [US: ˈɡæ.də.baʊt]

gangrel noun
[UK: ɡˈaŋɡrəl] [US: ɡˈæŋɡrəl]

gangril noun
[UK: ɡˈaŋɡrəl] [US: ɡˈæŋɡrəl]

go for a tramp noun
[UK: ɡəʊ fɔː(r) ə træmp] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈtræmp]

jockey noun
[UK: ˈdʒɒk.i] [US: ˈdʒɑːk.i]

knockabout adjective
[UK: ˈnɒk.ə.baʊt] [US: ˈnɒk.ə.baʊt]

land-loper noun
[UK: lænd ˈlopə(r)] [US: ˈlænd ˈlopər]

lowlife noun
[UK: lˈəʊlaɪf] [US: lˈoʊlaɪf]

moucher noun
[UK: mˈaʊtʃə] [US: mˈaʊtʃɚ]

picaroon noun
[UK: ˌpɪk.ə.ˈruːn] [US: pɪk.ə.ˈruːn]

rover noun
[UK: ˈrəʊ.və(r)] [US: ˈroʊ.və(r)]

schack noun
[UK: ˈʃæk] [US: ˈʃæk]

stroller noun
[UK: ˈstrəʊ.lə(r)] [US: ˈstroʊ.lə(r)]

vagabondizer noun
[UK: vˈaɡəbˌɒndaɪzə] [US: vˈæɡəbˌɑːndaɪzɚ]

csavargó főnév
Aust biz

skullbanker noun
[UK: skˈʌlbaŋkə] [US: skˈʌlbæŋkɚ]

swaggle noun
[UK: swˈaɡəl] [US: swˈæɡəl]

csavargó főnév
biz

gababout noun
[UK: ɡˈabəbˌaʊt] [US: ɡˈæbəbˌaʊt]

csavargó főnév
skót

gaberlunzie noun
[UK: ɡˈabəlˌʌnzi] [US: ɡˈæbɚlˌʌnzi]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies