Hungarian-English dictionary »

buçuk meaning in English

Sorry, no results!


Similar results:
Hungarian: buzuki, bukik, burok, butik, butul
English: buck, bulk, bunk, busk

Please contribute to the Dictionary! Suggest a Translation: buçuk

You can find it in:

HungarianEnglish