Hungarian-English dictionary »

bezárul meaning in English

HungarianEnglish
bezárul ige

close◼◼◼ verb
[UK: kləʊz] [US: kloʊz]

lock◼◼◻ verb
[UK: lɒk] [US: ˈlɑːk]

close up◼◻◻ verb
[UK: kləʊz ʌp] [US: kloʊz ʌp]

shut to verb
[UK: ʃʌt tuː] [US: ˈʃət ˈtuː]

clench [clenched, clenched, clenching, clenches] verb
[UK: klentʃ] [US: ˈklentʃ]

minden út bezárult előtte

every door closed in his face[UK: ˈev.ri dɔː(r) kləʊzd ɪn hɪz feɪs] [US: ˈev.ri ˈdɔːr kloʊzd ɪn ˈhɪz ˈfeɪs]

You can find it in:

HungarianEnglish