Hungarian-English dictionary »

becsületesség meaning in English

HungarianEnglish
becsületesség főnév

integrity [integrities]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈte.ɡrɪ.ti] [US: ˌɪn.ˈte.ɡrə.ti]

honesty◼◼◼ noun
[UK: ˈɒ.nɪ.sti] [US: ˈɑː.nə.sti]

becsületesség főnév
US

honor [honors]◼◼◻ noun
[UK: ˈɒ.nə] [US: ˈɑː.nər]

becsületesség főnév

righteousness◼◼◻ noun
[UK: ˈraɪ.tʃə.snəs] [US: ˈraɪ.tʃə.snəs]

fairness◼◼◻ noun
[UK: ˈfeə.nɪs] [US: ˈfer.nəs]

becsületesség főnév
GB

honour [honours]◼◻◻ noun
[UK: ˈɒ.nə(r)] [US: ˈɒ.nər]

becsületesség főnév

probity◼◻◻ noun
[UK: ˈprəʊ.bɪ.ti] [US: ˈproʊ.bɪ.ti]

rectitude◼◻◻ noun
[UK: ˈrek.tɪ.tjuːd] [US: ˈrek.tə.ˌtuːd]

uprightness◼◻◻ noun
[UK: ˈʌ.praɪt.nəs] [US: ˈʌ.praɪt.nəs]

frankness noun
[UK: ˈfræŋk.nəs] [US: ˈfræŋk.nəs]

trustworthiness noun
[UK: ˈtrʌs.twɜː.ðɪ.nəs] [US: ˈtrʌˌs.twər.ði.nəs]

squareness noun
[UK: ˈskweə.nəs] [US: ˈskweə.nəs]

straightforwardness noun
[UK: ˌstreɪt.ˈfɔː.wəd] [US: ˌstreɪt.ˈfɔːr.wəd]

trueness noun
[UK: ˈtruːnəs ] [US: ˈtrunəs ]

becsületesség vál főnév

virtuousness noun

a becsületesség kifizetődik

it answers to be honest[UK: ɪt ˈɑːn.səz tuː bi ˈɒ.nɪst] [US: ˈɪt ˈæn.sərz ˈtuː bi ˈɑː.nəst]

feltétlen becsületesség

honesty beyond question[UK: ˈɒ.nɪ.sti bɪ.ˈjɒnd ˈkwes.tʃən] [US: ˈɑː.nə.sti bɪ.ˈɑːnd ˈkwes.tʃən]

maga a becsületesség

honest up to the hub[UK: ˈɒ.nɪst ʌp tuː ðə hʌb] [US: ˈɑː.nəst ʌp ˈtuː ðə ˈhəb]

meg van győződve vk becsületességéről

be persuaded of somebody's honesty[UK: bi pə.ˈsweɪ.dɪd əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɒ.nɪ.sti] [US: bi pər.ˈsweɪ.dəd əv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɑː.nə.sti]

megtestesült becsületesség

soul of honour[UK: səʊl əv ˈɒ.nə(r)] [US: soʊl əv ˈɒ.nər]

You can find it in:

HungarianEnglish