Hungarian-English dictionary »

bebocsátás meaning in English

HungarianEnglish
bebocsátás főnév

admission [admissions]◼◼◼ noun
[UK: əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: æd.ˈmɪʃ.n̩]

admittance [admittances]◼◻◻ noun
[UK: əd.ˈmɪtns] [US: əd.ˈmɪ.təns]

inlet [inlets] noun
[UK: ˈɪn.let] [US: ˈɪn.ˌlet]

intromission [intromissions] noun
[UK: ˌɪn.trəʊ.ˈmɪ.ʃən] [US: ɪn.trə.ˈmɪ.ʃən]

bebocsátás megtagadása (átv)

turn-away[UK: tɜːn ə.ˈweɪ] [US: ˈtɝːn ə.ˈweɪ]

bebocsátási engedély főnév

admittance [admittances] noun
[UK: əd.ˈmɪtns] [US: əd.ˈmɪ.təns]

bebocsátást kér (mozdonyvezető)

wait for an opening[UK: weɪt fɔː(r) ən ˈəʊ.pən.ɪŋ] [US: ˈweɪt ˈfɔːr ˈæn ˈoʊ.pən.ɪŋ]

bebocsátást nyer vhova

get admission to somewhere[UK: ˈɡet əd.ˈmɪʃ.n̩ tuː ˈsʌm.weə(r)] [US: ˈɡet æd.ˈmɪʃ.n̩ ˈtuː ˈsʌˌm.wer]

bebocsátást nyer vkihez

gain admittance to somebody[UK: ɡeɪn əd.ˈmɪtns tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡeɪn əd.ˈmɪ.təns ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

füttyszóval bebocsátást kér

whistle for the road[UK: ˈwɪs.l̩ fɔː(r) ðə rəʊd] [US: ˈwɪs.l̩ ˈfɔːr ðə roʊd]

megtagadja vk bebocsátását

refuse somebody's admittance[UK: rɪ.ˈfjuːz ˈsəm.ˌbɑː.di əd.ˈmɪtns] [US: rə.ˈfjuːz ˈsəm.ˌbɑː.di əd.ˈmɪ.təns]

újrabebocsátás főnév

readmission [readmissions] noun
[UK: ˌriːəd.ˈmɪʃ.n̩] [US: ˌriːəd.ˈmɪʃ.n̩]

readmittance noun
[UK: ˌriːədˈmɪtəns ] [US: ˌriədˈmɪtəns ]

You can find it in:

HungarianEnglish