Hungarian-English dictionary »

bókol meaning in English

HungarianEnglish
bókol ige

compliment [complimented, complimented, complimenting, compliments]◼◼◼ verb
[UK: ˈkɒm.plɪ.ment] [US: ˈkɑːm.plə.ment]

bow [bowed, bowed, bowing, bows]◼◼◻ verb
[UK: baʊ] [US: ˈbaʊ]

pay a compliment◼◻◻ verb
[UK: peɪ ə ˈkɒm.plɪ.ment] [US: ˈpeɪ ə ˈkɑːm.plə.ment]

curb [curbed, curbed, curbing, curbs] verb
[UK: kɜːb] [US: ˈkɝːb]

bókol vknek

flatter somebody[UK: ˈflæ.tə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈflæ.tər ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bókolás főnév

obeisance [obeisances] noun
[UK: əʊ.ˈbeɪsns] [US: oʊ.ˈbeɪsns]

bókoló melléknév

cernuous adjective
[UK: sˈɜːnjuːəs] [US: sˈɜːnjuːəs]

bókoló bogáncs

nodding thistle[UK: ˈnɒd.ɪŋ ˈθɪs.l̩] [US: ˈnɑːd.ɪŋ ˈθɪs.l̩]

bókoló csillagvirág (Scilla siberica)

Siberian squill[UK: saɪ.ˈbɪə.rɪən skwɪl] [US: saɪ.ˈbɪ.riən skwɪl]

wood squill[UK: wʊd skwɪl] [US: ˈwʊd skwɪl]

bókoló disznóparéj (Amaranthus caudatus) főnév

love-lies-bleeding [love-lies-bleeding] noun
[UK: ˈlʌv laɪz ˈbliːd.ɪŋ] [US: ˈlʌv ˈlaɪz ˈbliːd.ɪŋ]

bókoló gyömbérgyökér (Geum rivale)

water avens[UK: ˈwɔː.tə(r) ˈeɪv.n̩z] [US: ˈwɒ.tər ˈeɪv.n̩z]

hajbókol ige

make a leg verb
[UK: ˈmeɪk ə leɡ] [US: ˈmeɪk ə ˈleɡ]

hajbókol (vk előtt) ige

bob a curtsy verb
[UK: bɒb ə ˈkɜːt.si] [US: ˈbɑːb ə ˈkɝːt.si]

hajbókol vk előtt

bob to somebody[UK: bɒb tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbɑːb ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

hajbókoló melléknév

slimy [slimier, slimiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈslaɪ.mi] [US: sˈlaɪ.mi]

ön bókol

you flatter me[UK: juː ˈflæ.tə(r) miː] [US: ˈjuː ˈflæ.tər ˈmiː]

You can find it in:

HungarianEnglish