Hungarian-English dictionary »

bírál meaning in English

HungarianEnglish
bírál ige

criticize [criticized, criticized, criticizing, criticizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈkrɪ.tɪ.saɪz] [US: ˈkrɪ.tə.ˌsaɪz]

find fault with somebody verb
[UK: faɪnd fɔːlt wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfaɪnd ˈfɒlt wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bírál (vmit) ige

nibble at something verb
[UK: ˈnɪb.l̩ ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈnɪb.l̩ ət ˈsʌm.θɪŋ]

bírál vkt

reflect on somebody[UK: rɪ.ˈflekt ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: rə.ˈflekt ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bírálat főnév

criticism [criticisms]◼◼◼ noun
[UK: ˈkrɪ.tɪ.sɪ.zəm] [US: ˈkrɪ.tə.ˌsɪ.zəm]

judgment [judgments]◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒʌdʒ.mənt] [US: ˈdʒʌdʒ.mənt]

review [reviews]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈvjuː] [US: ˌri.ˈvjuː]

censure [censures]◼◻◻ noun
[UK: ˈsen.ʃə(r)] [US: ˈsen.ʃər]

critique [critiques]◼◻◻ noun
[UK: krɪ.ˈtiːk] [US: krə.ˈtiːk]

stricture [strictures]◼◻◻ noun
[UK: ˈstrɪk.tʃə(r)] [US: ˈstrɪk.tʃər]

appreciatory noun
[UK: əprˈiːʃɪətəri] [US: əprˈiːʃɪətˌoːri]

crab [crabs] noun
[UK: kræb] [US: ˈkræb]

bírálat tárgyává nem tett melléknév

uncensured adjective
[UK: ˌʌnˈsɛnʃəd ] [US: ʌnˈsɛnʃərd ]

bírálatot gyakorol (vmin)

pass upon something[UK: pɑːs ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpæs ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

bírálatot ír ige

review [reviewed, reviewed, reviewing, reviews] verb
[UK: rɪ.ˈvjuː] [US: ˌri.ˈvjuː]

bírálattal nem illetett melléknév

uncensured adjective
[UK: ˌʌnˈsɛnʃəd ] [US: ʌnˈsɛnʃərd ]

bírálgat ige

criticize [criticized, criticized, criticizing, criticizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈkrɪ.tɪ.saɪz] [US: ˈkrɪ.tə.ˌsaɪz]

animadvert [animadverted, animadverted, animadverting, animadverts] verb
[UK: ˌæ.nɪ.mæd.ˈvɜːt] [US: ˌæ.nɪ.mæd.ˈvɝːt]

carp [carped, carped, carping, carps] verb
[UK: kɑːp] [US: ˈkɑːrp]

bírálgatás főnév

animadversion noun
[UK: ˌæ.nɪ.mæd.ˈvɜːʃ.n̩] [US: ˌæ.nɪ.mæd.ˈvɝː.ʃn̩]

bírálgató melléknév

censorious adjective
[UK: sen.ˈsɔː.rɪəs] [US: sen.ˈsɔː.rɪəs]

bírálgató ember főnév

criticizer noun
[UK: ˈkrɪtɪsaɪzə ] [US: ˈkrɪtɪˌsaɪzər ]

bírálgató megjegyzés főnév

hit [hits] noun
[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

bírálható melléknév

criticizable adjective
[UK: ˈkrɪtɪsaɪzəbl ] [US: ˈkrɪtɪˌsaɪzəbl ]

bírálás főnév

reviewing◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈvjuːɪŋ] [US: ri.ˈvjuːɪŋ]

criticizing◼◼◻ noun

bíráló

critical◼◼◼ adjective
[UK: ˈkrɪ.tɪk.l̩] [US: ˈkrɪ.tɪk.l̩]

reviewer [reviewers]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈvjuːə(r)] [US: ri.ˈvjuːər]

appraising◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈpreɪz.ɪŋ] [US: ə.ˈpreɪz.ɪŋ]

censorious◼◻◻ adjective
[UK: sen.ˈsɔː.rɪəs] [US: sen.ˈsɔː.rɪəs]

criticaster noun
[UK: ˈkrɪ.tɪˌk.æ.stə] [US: ˈkrɪ.tɪk.æ.stʌr]

discerner noun
[UK: dɪˈsɜːnə ] [US: dɪˈsɜrnər ]

holder [holders] noun
[UK: ˈhəʊl.də(r)] [US: ˈhoʊl.də(r)]

nagging noun
[UK: ˈnæ.ɡɪŋ] [US: ˈnæ.ɡɪŋ]

bíráló bizottság

reading committee[UK: ˈriːd.ɪŋ kə.ˈmɪ.ti] [US: ˈriːd.ɪŋ kə.ˈmɪ.ti]

the examiners[UK: ðə ɪɡ.ˈzæ.mɪ.nəz] [US: ðə ɪg.ˈzæ.mə.nərz]

bíráló hajlam főnév

censoriousness noun
[UK: sensˈɔːrɪəsnəs] [US: sensˈoːrɪəsnəs]

bíráló kifogásolás főnév

stricture [strictures] noun
[UK: ˈstrɪk.tʃə(r)] [US: ˈstrɪk.tʃər]

bíráló megjegyzéseket tesz vkre

reflect on somebody[UK: rɪ.ˈflekt ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: rə.ˈflekt ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bírálóan határozószó

appraisingly adverb
[UK: ə.ˈpreɪ.zɪŋ.li] [US: ə.ˈpreɪ.zɪŋ.li]

12

You can find it in:

HungarianEnglish