Hungarian-English dictionary »

bég meaning in English

HungarianEnglish
bég főnév

bey◼◼◼ noun
[UK: beɪ] [US: ˈbeɪ]

bég ige

beg [begged, begged, begging, begs]◼◼◼ verb
[UK: beɡ] [US: ˈbeɡ]

béget ige

bleat [bleated, bleated, bleating, bleats]◼◼◼ verb
[UK: bliːt] [US: bliːt]

baa [baaed, baaed, baaing, baas]◼◼◻ verb
[UK: bɑː] [US: bɑː]

blat [blatted, blatted, blatting, blats] verb
[UK: blat] [US: blat]

maa verb
[UK: mˈɑː] [US: mˈɑː]

bégetés főnév

bleat [bleats]◼◼◼ noun
[UK: bliːt] [US: bliːt]

bleating◼◼◼ noun
[UK: ˈbliːt.ɪŋ] [US: ˈbliːt.ɪŋ]

baa [baas]◼◻◻ noun
[UK: bɑː] [US: bɑː]

Baa!◼◻◻ noun
[UK: bɑː] [US: bɑː]

baaing◼◻◻ noun
[UK: ˈbɑːɪŋ] [US: ˈbɑːɪŋ]

bégetés ige

blat [blatted, blatted, blatting, blats] verb
[UK: blat] [US: blat]

bégető melléknév

bleating◼◼◼ adjective
[UK: ˈbliːt.ɪŋ] [US: ˈbliːt.ɪŋ]

baaing adjective
[UK: ˈbɑːɪŋ] [US: ˈbɑːɪŋ]

maaing adjective
[UK: mˈɑːrɪŋ] [US: mˈɑːɪŋ]

bégum főnév

begum◼◼◼ noun
[UK: ˈbeɪ.ɡəm] [US: ˈbeɪ.ɡəm]

óbégat ige

moan [moaned, moaned, moaning, moans]◼◼◼ verb
[UK: məʊn] [US: ˈmoʊn]

yammer [yammered, yammered, yammering, yammers]◼◼◻ verb
[UK: ˈjæ.mə(r)] [US: ˈjæ.mər]

scream blue murder verb
[UK: skriːm bluː ˈmɜː.də(r)] [US: ˈskriːm ˈbluː ˈmɝː.dər]

óbégatás főnév

yammering noun
[UK: ˈjæ.mər.ɪŋ] [US: ˈjæ.mər.ɪŋ]

üzbég főnév

Uzbek [Uzbeks]◼◼◼ noun
[UK: ˈuːz.bek] [US: ˈuːz.bek]

üzbég pénzegység főnév

Uzbekistani monetary unit noun
[UK: ˌʊzbekɪstˈɑːni mˈʌnɪtəri jˈuːnɪt] [US: ˌʊzbekɪstˈæni mˈɑːnɪtˌeri jˈuːnɪt]

üzbég személy

Uzbek person[UK: ˈuːz.bek ˈpɜːs.n̩] [US: ˈuːz.bek ˈpɝː.sn̩]