English-Hungarian dictionary »

maa meaning in Hungarian

EnglishHungarian
maa verb
[UK: mˈɑː]
[US: mˈɑː]

béget ige

mekeg ige

maaing [UK: mˈɑːrɪŋ]
[US: mˈɑːɪŋ]

bégető melléknév

mekegés főnév

mekegő melléknév

maar noun
[UK: mɑː]
[US: mɑː]

tengerszem főnév
földr

vulkáni eredetű tó főnév

Maastricht Criteria business

Maastrichti Kritériumok

Maastricht Treaty business

Maastrichti Szerződés◼◼◼

You can find it in:

EnglishHungarian