Hungarian-English dictionary » azontúl meaning in English

HungarianEnglish
azontúl

beyond that◼◼◼ pronoun adverb
[UK: bɪ.ˈjɒnd ðæt] [US: bɪ.ˈɑːnd ˈðæt]

afterwards◼◻◻ adverb
[UK: ˈɑːf.tə.wədz] [US: ˈæf.tər.wərdz]

thereafter◼◻◻ pronoun adverb
[UK: ðeə.ˈrɑːf.tə(r)] [US: ðe.ˈræf.tər]

azontúl (idő) névmás határozószó

after that◼◼◼ pronoun adverb
[UK: ˈɑːf.tə(r) ðæt] [US: ˈæf.tər ˈðæt]

You can find it in:

HungarianEnglish