Hungarian-English dictionary »

aranyfüst meaning in English

HungarianEnglish
aranyfüst

gold leaf◼◼◼ noun
[UK: ɡəʊld liːf] [US: ɡoʊld ˈliːf]

tinsel◼◼◻ noun
[UK: ˈtɪn.sl̩] [US: ˈtɪn.sl̩]

Dutch gold◼◼◻ noun
[UK: dʌtʃ ɡəʊld] [US: ˈdətʃ ɡoʊld]

clinquant adjective
[UK: klˈɪnkwənt] [US: klˈɪnkwənt]

Dutch metal noun
[UK: dʌtʃ ˈmet.l̩] [US: ˈdətʃ ˈmet.l̩]

folier noun
[UK: fˈəʊliə] [US: fˈoʊlɪɚ]

gilt [gilts] noun
[UK: ɡɪlt] [US: ˈɡɪlt]

aranyfüsthulladék főnév

skewing noun
[UK: ˈskjuːɪŋ] [US: ˈskjuːɪŋ]

aranyfüstkészítő munkás

gold-beater[UK: ɡəʊld ˈbiː.tə(r)] [US: ɡoʊld ˈbiː.tər]

aranyfüstlemez főnév

gold-leaf noun
[UK: ɡəʊld liːf] [US: ɡoʊld ˈliːf]

aranyfüsttel bevont

tinselled[UK: ˈtɪn.sl̩d] [US: ˈtɪn.sl̩d]

aranyfüsttel díszített

tinselled[UK: ˈtɪn.sl̩d] [US: ˈtɪn.sl̩d]

aranyozókence (aranyfüst rögzítésre) főnév

gold-size noun
[UK: ɡəʊld saɪz] [US: ɡoʊld ˈsaɪz]

ecsettel leszedett aranyfüstfelesleg főnév

skewing noun
[UK: ˈskjuːɪŋ] [US: ˈskjuːɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish