Hungarian-English dictionary » allotróp meaning in English

HungarianEnglish
allotróp melléknév
vegyt

allotropic adjective
[UK: æ.lə.trəʊ.pɪk] [US: æ.lətro.ʊ.pɪk]

allotróp módosulat (allotrop) főnév

allotrope noun
[UK: ˈæ.lə.trəʊp] [US: ˈæ.lətroʊp]

allotróp módosulatok átváltozási hőmérséklete

transition temperature[UK: træn.ˈzɪʃ.n̩ ˈtem.prə.tʃə(r)] [US: træn.ˈzɪʃ.n̩ ˈtem.prə.tʃər]

allotróp átalakulás (allotropia, allotropismus) főnév

allotropism noun
[UK: ˈalətrˌəʊpɪzəm] [US: ˈælətrˌoʊpɪzəm]

allotropy noun
[UK: alˈɒtrəpi] [US: ælˈɑːtrəpi]

allotrópia (allotropia, allotropismus) főnév

allotropism noun
[UK: ˈalətrˌəʊpɪzəm] [US: ˈælətrˌoʊpɪzəm]

allotropy noun
[UK: alˈɒtrəpi] [US: ælˈɑːtrəpi]

You can find it in:

HungarianEnglish