Hungarian-English dictionary »

átlagember meaning in English

HungarianEnglish
átlagember főnév

common man◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒ.mən mæn] [US: ˈkɑː.mən ˈmæn]

average person◼◼◼ noun

jack [jacks]◼◻◻ noun
[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

plain man noun
[UK: pleɪn mæn] [US: ˈpleɪn ˈmæn]

vulgarian [vulgarians] noun
[UK: vʌl.ˈɡeə.rɪən] [US: vʌl.ˈɡeə.rɪən]

átlagemberek

the hoi polloi◼◼◼[UK: ðə ˌhɔɪ ˌpɑː.ˌlɔɪ] [US: ðə ˌhɔɪ ˌpɑː.ˌlɔɪ]

common run of mankind[UK: ˈkɒ.mən rʌn əv ˌmænˈk.aɪnd] [US: ˈkɑː.mən ˈrən əv ˈmænˈk.aɪnd]

common run of men[UK: ˈkɒ.mən rʌn əv men] [US: ˈkɑː.mən ˈrən əv ˈmen]

ordinary run of mankind[UK: ˈɔː.dɪn.ri rʌn əv ˌmænˈk.aɪnd] [US: ˈɔːr.də.ˌne.ri ˈrən əv ˈmænˈk.aɪnd]

az átlagember

man in the street◼◼◼[UK: mæn ɪn ðə striːt] [US: ˈmæn ɪn ðə ˈstriːt]

the man in the street[UK: ðə mæn ɪn ðə striːt] [US: ðə ˈmæn ɪn ðə ˈstriːt]

az átlagemberek

vulgus[UK: vˈʌlɡəs] [US: vˈʌlɡəs]

You can find it in:

HungarianEnglish