Hungarian-English dictionary »

[derb] meaning in English

Results: derb
I'd rather look for this: [derb]
HungarianEnglish
derbi főnév

derby [derbies]◼◼◼ noun
[UK: ˈdɑː.bi] [US: ˈdɝː.bi]

derby game (football, soccer) noun
[UK: ˈdɑː.bi ɡeɪm] [US: ˈdɝː.bi ˈɡeɪm]

derbimérkőzés főnév

derby match noun
[UK: ˈdɑː.bi mætʃ] [US: ˈdɝː.bi ˈmætʃ]

Derbylit (ásv) főnév

Derbylite noun
[UK: dˈɑːbɪlˌaɪt] [US: dˈɜːbɪlˌaɪt]

Ascot (város és lóversenypálya, derbi) főnév

Ascot [ascots]◼◼◼ noun

cseberből vederbe

out of the frying pan, into the fire◼◼◼[UK: ˈaʊt əv ðə ˈfraɪ.ɪŋ pæn ˈɪn.tə ðə ˈfaɪə(r)] [US: ˈaʊt əv ðə ˈfraɪ.ɪŋ ˈpæn ˌɪn.ˈtuː ðə ˈfaɪər]

Enderby-föld főnév

Enderby Land noun
[UK: ˈen.dərb.i lænd] [US: ˈen.dər.bi ˈlænd]

folyómederben

rypeck[UK: rˈaɪpek] [US: rˈaɪpek]

hajócsatorna a folyómederben

river-channel[UK: ˈrɪ.və(r) ˈtʃæn.l̩] [US: ˈrɪ.vər ˈtʃæn.l̩]

Inderborit (ásv) főnév

Inderborite noun
[UK: ˌɪndˈɑːbɔːrˌaɪt] [US: ˌɪndˈɜːboːrˌaɪt]

kenderből lévő melléknév

hempen adjective
[UK: ˈhem.pən] [US: ˈhem.pən]

kenderből való melléknév

hempen◼◼◼ adjective
[UK: ˈhem.pən] [US: ˈhem.pən]

nyulat varázsol elő a cilinderből

conjure a rabbit out of a to p-hat[UK: ˈkʌn.dʒə(r) ə ˈræ.bɪt ˈaʊt əv ə tuː ˈpiː hæt] [US: ˈkɑːn.dʒər ə ˈræ.ˌbɪt ˈaʊt əv ə ˈtuː ˈpiː ˈhæt]

derbogarak (Larinus)

true weevils[UK: truː ˈwiː.vɪlz] [US: ˈtruː ˈwiː.vəlz]

roncsderbi főnév

wreck-racing noun
[UK: rek ˈreɪs.ɪŋ] [US: ˈrek ˈreɪs.ɪŋ]

derbánya főnév

gravel-pit noun
[UK: ˈɡræv.l̩ pɪt] [US: ˈɡræv.l̩ ˈpɪt]