Hungarian-English dictionary » [bosom] meaning in English

Showing results for bos

Search instead for [bosom]
HungarianEnglish
Bos

Bos◼◼◼[UK: ˌbiː ˈəʊ] [US: ˌbiː ˈoʊ]

bőség főnév

abundance◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈbʌnd.əns] [US: ə.ˈbʌnd.əns]

plenty◼◼◼ noun
[UK: ˈplen.ti] [US: ˈplen.ti]

wealth◼◼◻ noun
[UK: welθ] [US: ˈwelθ]

affluence◼◻◻ noun
[UK: ˈæ.fluəns] [US: ˈæ.fluːəns]

fulness◼◻◻ noun
[UK: ˈfʊl.nɪs] [US: ˈfʊl.nɪs]

opulence◼◻◻ noun
[UK: ˈɒ.pjʊ.ləns] [US: ˈɑː.pjə.ləns]

plethora◼◻◻ noun
[UK: ˈple.θə.rə] [US: ˈple.θə.rə]

superabundance◼◻◻ noun
[UK: ˌsuː.pə.rə.ˈbʌn.dəns] [US: ˌsuː.pə.rə.ˈbʌn.dəns]

ampleness noun
[UK: ˈæmplnəs ] [US: ˈæmpəlnəs ]

amplitude noun
[UK: ˈæm.plɪ.tjuːd] [US: ˈæm.plə.ˌtuːd]

benediction noun
[UK: ˌbe.nɪ.ˈdɪk.ʃn̩] [US: ˌbe.nə.ˈdɪk.ʃn̩]

bounteousness noun
[UK: bˈaʊntiəsnəs] [US: bˈaʊntiəsnəs]

copiousness noun
[UK: ˈkəʊpjəsnəs ] [US: ˈkoʊpiəsnəs ]

exuberance noun
[UK: ɪɡˈz.juː.bə.rəns] [US: ɪg.ˈzuː.bə.rəns]

exuberancy noun
[UK: ɪɡˈz.juː.bə.rən.sɪ] [US: ɪɡˈz.juː.bə.rən.sɪ]

flushness noun
[UK: ˈflʌʃnəs ] [US: ˈflʌʃnəs ]

foison noun
[UK: fˈɔɪsən] [US: fˈɔɪsən]

fullness noun
[UK: ˈfʊl.nəs] [US: ˈfʊl.nəs]

galore noun
[UK: ɡə.ˈlɔː(r)] [US: ɡə.ˈlɔːr]

glut noun
[UK: ɡlʌt] [US: ˈɡlət]

lavishness noun
[UK: ˈlævɪʃnəs ] [US: ˈlævɪʃnəs ]

plenteousness noun
[UK: plˈentiəsnəs] [US: plˈentiəsnəs]

prolificacy noun
[UK: prəʊ.ˈlɪ.fɪk.ə.sɪ] [US: prəʊ.ˈlɪ.fɪk.ə.sɪ]

redundancy noun
[UK: rɪ.ˈdʌn.dən.si] [US: rə.ˈdən.dən.si]

rifeness noun
[UK: ˈraɪfnəs ] [US: ˈraɪfnəs ]

shower noun
[UK: ˈʃaʊə(r)] [US: ˈʃaʊər]

spaciousness noun
[UK: ˈspeɪ.ʃə.snəs] [US: ˈspeɪ.ʃə.snəs]

bőség főnév
skót

fouth noun
[UK: fˈaʊθ] [US: fˈaʊθ]

routh noun
[UK: rˈaʊθ] [US: rˈaʊθ]

bőség (ruháé) főnév

width noun
[UK: wɪtθ] [US: ˈwɪdθ]

bőség (vmiből)

fill noun
[UK: fɪl] [US: ˈfɪl]

fill of something[UK: fɪl əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfɪl əv ˈsʌm.θɪŋ]

bőség enni-innivalóból Aust

lushings[UK: ˈlʌʃɪŋz ] [US: ˈlʌʃɪŋz ]

bőségben él

live at rack and manger[UK: laɪv ət ræk ənd ˈmeɪn.dʒə(r)] [US: ˈlaɪv ət ˈræk ænd ˈmeɪn.dʒər]

live on the fat of the land[UK: laɪv ɒn ðə fæt əv ðə lænd] [US: ˈlaɪv ɑːn ðə ˈfæt əv ðə ˈlænd]

luxuriate verb
[UK: lʌɡ.ˈʒʊə.rɪeɪt] [US: lʌg.ˈʒʊə.rɪeɪt]

bősége (vmnek) főnév

superflux noun
[UK: ˌs(j)uːpəˈflʌks ] [US: ˌsupərˈflʌks ]

bősége savasság (peraciditas, hyperaciditas)

peracidity[UK: pˌerəsˈɪdɪti] [US: pˌerəsˈɪdɪɾi]

bőséges melléknév

plenty◼◼◼ adjective
[UK: ˈplen.ti] [US: ˈplen.ti]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies