English-Hungarian dictionary »

shower meaning in Hungarian

EnglishHungarian
shower [showered, showered, showering, showers] verb
[UK: ˈʃaʊə(r)]
[US: ˈʃaʊər]

tusol◼◼◻ ige

zuhanyozik◼◼◻ ige

letusol◼◼◻ ige

eláraszt◼◻◻ ige

zúdít◼◻◻ ige

zúdul ige

zuhog ige

shower [showers] noun
[UK: ˈʃaʊə(r)]
[US: ˈʃaʊər]

zuhany◼◼◼ főnév

zápor◼◼◻ főnév

zuhanyzás◼◼◻ főnév

bemutató◼◻◻ főnév

zivatar◼◻◻ főnév

záporeső◼◻◻ főnév

meteorraj főnév

bőség főnév

kiállító főnév

záporszerű csapadék főnév

shower [UK: ˈʃaʊə(r)]
[US: ˈʃaʊər]

vendégség nászajándékok átadására

shower abuse on somebody [UK: ˈʃaʊə(r) ə.ˈbjuːs ɒn ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈʃaʊər ə.ˈbjuːs ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

sértéseket vagdos vk fejéhez

sértésekkel halmoz el vkt

shower cap noun
[UK: ˈʃaʊə(r) kæp]
[US: ˈʃaʊər ˈkæp]

tusolósapka főnév

shower coutain [UK: ˈʃaʊə(r)]
[US: ˈʃaʊər]

zuhanyzó függöny

shower cream noun
[UK: ˈʃaʊə(r) kriːm]
[US: ˈʃaʊər ˈkriːm]

tusfürdő főnév

shower curtain noun
[UK: ˈʃaʊə(r) ˈkɜːt.n̩]
[US: ˈʃaʊər ˈkɝː.tn̩]

zuhanyfüggöny◼◼◼ főnév

zuhanyzófüggöny◼◻◻ főnév

shower gel noun
[UK: ˈʃaʊə(r) dʒel]
[US: ˈʃaʊər ˈdʒel]

tusfürdő◼◼◼ főnév

fürdő-gél főnév

shower head [shower heads] noun
[UK: ˈʃaʊə(r) hed]
[US: ˈʃaʊər ˈhed]

zuhanyrózsa◼◼◼ főnév

tusolófej főnév

shower of blows [UK: ˈʃaʊə(r) əv bləʊz]
[US: ˈʃaʊər əv bloʊz]

ütések zápora

ütlegek zápora

shower of insults [UK: ˈʃaʊə(r) əv ɪn.ˈsʌlts]
[US: ˈʃaʊər əv ˌɪn.ˈsəlts]

szitkok özöne

szitkok zápora

shower of invitations [UK: ˈʃaʊə(r) əv ˌɪn.vɪ.ˈteɪʃ.n̩z]
[US: ˈʃaʊər əv ˌɪn.və.ˈteɪʃ.n̩z]

meghívások özöne

shower of shit noun
[UK: ˈʃaʊə(r) əv ʃɪt]
[US: ˈʃaʊər əv ˈʃiːt]

szarkupac (dolog, személy)◼◼◼ főnév

shower of stones noun
[UK: ˈʃaʊə(r) əv stəʊnz]
[US: ˈʃaʊər əv ˈstoʊnz]

kőzápor főnév

shower party [UK: ˈʃaʊə(r) ˈpɑː.ti]
[US: ˈʃaʊər ˈpɑːr.ti]

vendégség nászajándékok átadására

shower room [UK: ˈʃaʊə(r) ruːm]
[US: ˈʃaʊər ˈruːm]

zuhanyzó◼◼◼ melléknév

tusoló◼◻◻ főnév

tusoló helyiség

12

You can find it in:

EnglishHungarian