English-Hungarian dictionary »

xi'an meaning in Hungarian

Showing results for xian
Search instead for xi'an
EnglishHungarian
Xian [UK: ɕiɛn]
[US: ˈzjɑːn]

Hszián

Xiangjiangite noun
[UK: zˈaɪəŋdʒjˌaŋɡaɪt]
[US: zˈaɪəŋdʒjˌɑːŋɡaɪt]

Xiangjiangit (ásv) főnév

asphyxiant [asphyxiants] noun
[UK: æs.ˈfɪk.sɪənt]
[US: æs.ˈfɪk.siːənt]

fojtó szer főnév
vegyt

fulladást okozó anyag főnév

Jixianite noun
[UK: dʒˌɪksɪˈanaɪt]
[US: dʒˌɪksɪˈænaɪt]

Jixianit (ásv) főnév

Marxian adjective
[UK: ˈmɑːk.sjən]
[US: ˈmʌrk.siːən]

marxista◼◼◼ melléknév

Mmarxian adjective
[UK: ˈemmˈɑːksiən]
[US: ˈemmˈɑːrksiən]

marxi melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian