English-Hungarian dictionary »

wherever meaning in Hungarian

EnglishHungarian
wherever adverb
[UK: ˌweə.ˈre.və(r)]
[US: we.ˈre.vər]

bárhol◼◼◼ határozószó

akárhol◼◼◼ határozószó

bárhova◼◼◻ határozószó

akárhová◼◼◻ határozószó

akárhova◼◼◻ határozószó

ahol csak◼◼◻ határozószó

ahova csak◼◼◻ határozószó

akármerre◼◻◻ határozószó

wherever they come from adverb
[UK: ˌweə.ˈre.və(r) ˈðeɪ kʌm frəm]
[US: we.ˈre.vər ˈðeɪ ˈkəm frəm]

bárhonnan◼◼◼ határozószó

Wherever you are, be all there! [UK: ˌweə.ˈre.və(r) juː ə(r) bi ɔːl ðeə(r)]
[US: we.ˈre.vər ˈjuː ˈɑːr bi ɔːl ˈðer]

bárhol vagy, légy ott egész lényeddel (Jim Elliot)

from wherever [UK: frəm ˌweə.ˈre.və(r)]
[US: frəm we.ˈre.vər]

ahonnan csak◼◼◼

You can find it in:

EnglishHungarian