English-Hungarian dictionary »

waden meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
Results: wad
I'd rather look for this: waden
HungarianEnglish
Wadalit (ásv) főnév

Wadalite noun
[UK: wˈɒdəlˌaɪt] [US: wˈɑːdəlˌaɪt]

Wadeit (ásv) főnév

Wadeite noun
[UK: wˈeɪdaɪt] [US: wˈeɪdaɪt]

Wadsleyit (ásv) főnév

Wadsleyite◼◼◼ noun
[UK: wˈɒdsliˌaɪt] [US: wˈɑːdslɪˌaɪt]

pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia, Lysimachia zawadzkii)

creeping jenny◼◼◼[UK: ˈkriːp.ɪŋ ˈdʒe.ni] [US: ˈkriːp.ɪŋ ˈdʒe.ni]

herb twopence[UK: hɜːb ˈtʌ.pəns] [US: ˈɝːb ˈtʌ.pəns]

twopenny thot[UK: ˈtʌ.pə.ni] [US: ˈtʌ.pə.ni]

pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia, Lysimachia zawadzkii) főnév

moneywort noun
[UK: ˈmʌ.nɪ.wɜːt] [US: ˈmʌ.niː.ˌwɜːrt]

Swadesh-lista főnév

Swadesh list noun