English-Hungarian dictionary »

vomer meaning in Hungarian

EnglishHungarian
vomer [vomers] noun
[UK: vˈəʊmə]
[US: vˈoʊmɚ]

ekecsont (vomer, os vomer)◼◼◼ főnév

vomer bone [vomer bones] noun

ekecsont főnév

vomerine adjective
[UK: vˈəʊmriːn]
[US: vˈoʊmriːn]

ekecsonti (vomeralis) melléknév

ekecsonttal kapcsolatos (vomeralis) melléknév

vomero… noun
[UK: vɒmˈeərəʊ]
[US: vɑːmˈeroʊ]

ekecsont… (vomeralis) főnév