English-Hungarian dictionary » vogel meaning in Hungarian

Showing results for vo

Search instead for vogel
HungarianEnglish
főnév

son-in-law◼◼◼ noun
[UK: sʌn ɪn lɔː] [US: ˈsən ɪn ˈlɑː]

vö (vesd össze)

conf (confer)[UK: kən.ˈfɜː(r)] [US: kən.ˈfɝː]

vö! (vesd össze)

comp! (compare!)[UK: kəm.ˈpeə(r)] [US: kəm.ˈper]

Vö.

Cf.[UK: ˌsiː.ˈef] [US: ˌsiː.ˈef]

vobulátor (frekvenciamodulált rádiófrekvenciás generátor) főnév

wobbulator noun
[UK: wˈɒbjʊlˌeɪtə] [US: wˈɑːbjʊlˌeɪɾɚ]

Vochtenit (ásv) főnév

Vochtenite noun
[UK: vˈɒtʃtənˌaɪt] [US: vˈɑːtʃtənˌaɪt]

vöcsök

grebe◼◼◼[UK: ɡriːb] [US: ˈɡriːb]

vöcsök (Cinclus cinclus) főnév

ducker noun
[UK: ˈdəkə(r)] [US: ˈdəkər]

vodka főnév

vodka◼◼◼ noun
[UK: ˈvɒdk.ə] [US: ˈvɑːdk.ə]

vödör főnév

bucket◼◼◼ noun
[UK: ˈbʌkɪt] [US: ˈbʌkət]

pail◼◼◻ noun
[UK: peɪl] [US: ˈpeɪl]

kibble noun
[UK: ˈkɪ.bəl] [US: ˈkɪ.bəl]

noria scoop noun
[UK: nˈɔːriə skˈuːp] [US: nˈoːrɪə skˈuːp]

vödör főnév
skót

waterstoup noun
[UK: wˈɔːtəstˌuːp] [US: wˈɔːɾɚstˌuːp]

vödörfogó főnév

bail noun
[UK: beɪl] [US: ˈbeɪl]

vödörhordozó rúd főnév

yoke noun
[UK: jəʊk] [US: joʊk]

vödörnyi

bucketful◼◼◼ noun
[UK: ˈbʌk.ɪt.fʊl] [US: ˈbʌk.ət.fəl]

pailful adjective
[UK: ˈpeɪl.fʊl] [US: ˈpeɪl.fʊl]

vőfély főnév

best man noun
[UK: best mæn] [US: ˈbest ˈmæn]

bridesman, bridesmen noun
[UK: ˈbraɪdz.mən] [US: ˈbraɪdz.mən]

groomsman, groomsmen noun
[UK: ˈɡrʊmz.mən] [US: ˈɡruːmz.mən]

paranymph noun
[UK: pˈarənˌɪmf] [US: pˈærənˌɪmf]

vőfény főnév

bridesman, bridesmen noun
[UK: ˈbraɪdz.mən] [US: ˈbraɪdz.mən]

Vogézek földr tulajdonnév

Vosges◼◼◼ proper noun

Voggit (ásv) főnév

Voggite noun
[UK: vˈɒɡaɪt] [US: vˈɑːɡaɪt]

Voglit (ásv) főnév

Voglite noun
[UK: vˈɒɡlaɪt] [US: vˈɑːɡlaɪt]

vogul főnév melléknév

Vogul noun adjective

vojőrizmus

voyeurism

vokális melléknév

vocal◼◼◼ adjective
[UK: ˈvəʊk.l̩] [US: ˈvoʊk.l̩]

vokális zene főnév

vocal music noun
[UK: ˈvəʊk.l̩ ˈmjuː.zɪk] [US: ˈvoʊk.l̩ ˈmjuː.zɪk]

vokalista

vocalist[UK: ˈvəʊk.ə.lɪst] [US: ˈvoʊk.ə.lɪst]

vokalizálás főnév

vocalization noun
[UK: ˌvəʊk.ə.laɪ.ˈzeɪ.ʃən] [US: ˌvəʊk.ə.laɪ.ˈzeɪ.ʃən]

vokativusz melléknév

vocative◼◼◻ adjective
[UK: ˈvɒk.ə.tɪv] [US: ˈvɒk.ə.tɪv]

voks főnév

vote◼◼◼ noun
[UK: vəʊt] [US: voʊt]

voksol ige

vote◼◼◼ verb
[UK: vəʊt] [US: voʊt]

voksolás főnév

voting noun
[UK: ˈvəʊt.ɪŋ] [US: ˈvoʊt.ɪŋ]

volán (kormány) főnév

steering wheel noun
[UK: ˈstɪər.ɪŋ ˈwiːl̩] [US: ˈstɪr.ɪŋ ˈhwiːl̩]

Volapük

volapük◼◼◼

volatilis

volatile◼◼◼[UK: ˈvɒ.lə.taɪl] [US: ˈvɑː.lə.təl]

volátot csinál vkvel szemben

capot[UK: kˈapɒt] [US: kˈæpɑːt]

12

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies