English-Hungarian dictionary » viel wesens wesen um machen meaning in Hungarian

Similar results:
English: vial, vie, view, vill, viol
EnglishHungarian
Um! [UK: ˈəm]
[US: ˈəm]

Hmm!

um [UK: ˈəm]
[US: ˈəm]

hümmögés hangja

vielle (hurdy-gurdy) noun
[UK: vɪˈel]
[US: vɪˈel]

fidula főnév

no-see-um noun
[UK: nəʊ ˈsiː ˈəm]
[US: ˈnoʊ ˈsiː ˈəm]

törpeszúnyogok (Ceratopogonidae) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian