English-Hungarian dictionary » viel herz meaning in Hungarian

Similar results:
English: vial, vie, view, vill, viol
EnglishHungarian
vielle (hurdy-gurdy) noun
[UK: vɪˈel]
[US: vɪˈel]

fidula főnév

Bosnia and Herzegovina [UK: ˈbɑːz.niə ənd ˌhert.səɡo.ˈviː.nə]
[US: ˈbɑːz.niə ænd ˌhert.səɡo.ˈviː.nə]

Bosznia és Hercegovina

Bosznia-Hercegovina főnév

You can find it in:

EnglishHungarian