English-Hungarian dictionary » valetudinarianism (infirmity, frailty, debility, feebleness, frailness) meaning in Hungarian

EnglishHungarian
valetudinarianism (infirmity, frailty, debility, feebleness, frailness) [UK: ˈvæ.lɪ.ˌtjuː.dɪ.ˈneə.rɪə.nɪzm]
[US: væ.lɪˌ.ˌtʊd.ˈne.riːəˌ.ˌnɪ.zəm]

betegeskedés főnév

gyenge egészségi állapot

You can find it in:

EnglishHungarian