English-Hungarian dictionary » trau schau wem meaning in Hungarian

Similar results:
English: tau, trad, tram, trap, tray
EnglishHungarian
trauma noun
[UK: ˈtrɔː.mə]
[US: ˈtrɒ.mə]

trauma◼◼◼ főnév

megrázkódtatás◼◻◻ főnév

sérülés◼◻◻ főnév

Schaurteite noun
[UK: ʃˈɔːətˌeɪt]
[US: ʃˈɔːətˌeɪt]

Schaurteit (ásv) főnév

Wembley noun
[UK: ˈwem.bli]
[US: ˈwem.bli]

Wembley◼◼◼ főnév

trauma, traumata noun
[UK: ˈtrɔː.mə ˈtrɔː.mə.tə]
[US: ˈtrɒ.mə ˈtrɔː.mə.tə]

megrázkódtatás főnév

sebesülés főnév

sérülés (trauma) főnév

törés főnév

trauma (trauma) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian