English-Hungarian dictionary » territory meaning in Hungarian

EnglishHungarian
territory noun
[UK: ˈte.rɪt.r̩i]
[US: ˈte.rə.ˌtɔː.ri]

terület◼◼◼ főnév

felségterület◼◻◻ főnév

körzet◼◻◻ főnév

tartomány◼◻◻ főnév

territórium◼◻◻ főnév

vidék◼◻◻ főnév

élettér főnév

kerület főnév

accession of a territory noun
[UK: æk.ˈseʃ.n̩ əv ə ˈte.rɪt.r̩i]
[US: ək.ˈseʃ.n̩ əv ə ˈte.rə.ˌtɔː.ri]

területnövekedés főnév

American Samoa (overseas territory in Oceania) [UK: ə.ˈmer.ɪk.ən sə.ˈməʊə]
[US: ə.ˈmer.ɪk.ən səˈmo.ʊə]

Amerikai Szamoa

margravate (territory governed by a margrave) noun
[UK: mˈɑːɡrəvˌeɪt]
[US: mˈɑːrɡrəvˌeɪt]

őrgrófság főnév

Norfolk Island (Territory of Norfolk Island) noun
[UK: ˈnɔː.fək ˈaɪ.lənd]
[US: ˈnɔːr.fək ˈaɪ.lənd]

Norfolk-sziget főnév

Northern Territory noun
[UK: ˈnɔː.ðən ˈte.rɪt.r̩i]
[US: ˈnɔːr.ðərn ˈte.rə.ˌtɔː.ri]

Északi Terület főnév

overseas territory

tengeren túli terület

the territory now known as Belgium [UK: ðə ˈte.rɪt.r̩i naʊ nəʊn əz ˈbel.dʒəm]
[US: ðə ˈte.rə.ˌtɔː.ri ˈnaʊ ˈnoʊn ˈæz ˈbel.dʒəm]

a jelenleg Belgiumként ismert ország

az ország, melyet most Belgiumnak nevezünk

trust territory [UK: trʌst ˈte.rɪt.r̩i]
[US: ˈtrəst ˈte.rə.ˌtɔː.ri]

gyámsági terület

Yukon Territory

Yukon

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies