English-Hungarian dictionary »

technologies meaning in Hungarian

Showing results for technology
Search instead for technologies
EnglishHungarian
technology [technologies] noun
[UK: tek.ˈnɒ.lə.dʒi]
[US: tek.ˈnɑː.lɪ.dʒi]

technológia◼◼◼ főnév

technika◼◼◻ főnév

műszaki tudományok főnév

technology of milking [UK: tek.ˈnɒ.lə.dʒi əv ˈmɪlkɪŋ]
[US: tek.ˈnɑː.lɪ.dʒi əv ˈmɪlkɪŋ]

fejési technológia

tejelési technológia

technology transfer [technology transfers] gazd noun

technológiaátadás◼◼◼ főnév

advanced technology noun

csúcstechnológia◼◼◼ főnév

biotechnology [biotechnologies] noun
[UK: ˌbaɪəʊ.tek.ˈnɒ.lə.dʒi]
[US: ˌbaɪo.ʊ.tek.ˈnɒ.lə.dʒi]

biotechnológia◼◼◼ főnév

chief technology officer (CTO)

technológiai vezető◼◼◼

computer technology noun
[UK: kəm.ˈpjuː.tə(r) tek.ˈnɒ.lə.dʒi]
[US: kəm.ˈpjuː.tər tek.ˈnɑː.lɪ.dʒi]

számítógépes technológia◼◼◼ főnév

cutting edge technology noun

csúcstechnológia◼◼◼ főnév

gene technology noun

géntechnológia főnév

high technology noun
[UK: haɪ tek.ˈnɒ.lə.dʒi]
[US: ˈhaɪ tek.ˈnɑː.lɪ.dʒi]

csúcs-technológia főnév

information technology [information technologies] noun
[UK: ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩ tek.ˈnɒ.lə.dʒi]
[US: ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩ tek.ˈnɑː.lɪ.dʒi]

informatika◼◼◼ főnév

lighting technology noun
[UK: ˈlaɪt.ɪŋ tek.ˈnɒ.lə.dʒi]
[US: ˈlaɪt.ɪŋ tek.ˈnɑː.lɪ.dʒi]

világítástechnika◼◼◼ főnév

medical technology [medical technologies] noun
[UK: ˈme.dɪk.l̩ tek.ˈnɒ.lə.dʒi]
[US: ˈme.dək.l̩ tek.ˈnɑː.lɪ.dʒi]

orvosi technológia◼◼◼ főnév

orvostechnológia◼◻◻ főnév

microprocessor technology [UK: ˌmaɪk.rəʊ.ˈprəʊs.es.ə(r) tek.ˈnɒ.lə.dʒi]
[US: ˌmaɪk.rə.ˈprɑːs.es.r̩ tek.ˈnɑː.lɪ.dʒi]

mikroprocesszor technológia

military technology noun

haditechnika◼◼◼ főnév

nanotechnology [nanotechnologies] noun

nanotechnológia◼◼◼ főnév

packaging technology noun

csomagolástechnika főnév

production technology noun

gyártástechnológia◼◼◼ főnév

psychotechnology noun
[UK: sˌaɪkəʊteknˈɒlədʒi]
[US: sˌaɪkoʊteknˈɑːlədʒi]

pszichotechnika (psychotechnologia)◼◼◼ főnév

alkalmazott lélektan (psychotechnologia) főnév

solar technology noun

napenergia-technológia főnév

You can find it in:

EnglishHungarian