English-Hungarian dictionary »

stukje meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
Showing results for stuk
Search instead for stukje
HungarianEnglish
stukatúr szeg főnév

clout-nail noun
[UK: klaʊt neɪl] [US: ˈklaʊt ˈneɪl]

stukatúra főnév
épít

parget-work noun
[UK: ˈpɑː.dʒɪt ˈwɜːk] [US: ˈpɑːr.dʒɪt ˈwɝːk]

stukatúrázó főnév

pargeter noun
[UK: pˈɑːɡetə] [US: pˈɑːrɡeɾɚ]

stukker főnév

gat [gats]◼◼◼ noun
[UK: ˈɡæt] [US: ˈɡæt]

rod [rods]◼◼◻ noun
[UK: rɒd] [US: ˈrɑːd]

roscoe◼◻◻ noun
[UK: ˈrɑː.skəʊ] [US: ˈrɑːsko.ʊ]

popper [poppers]◼◻◻ noun
[UK: ˈpɒ.pə(r)] [US: ˈpɑː.pər]

barker [barkers] noun
[UK: ˈbɑːkə(r)] [US: ˈbɑːrkər]

stukkó főnév

stucco [stuccos]◼◼◼ noun
[UK: ˈstʌk.əʊ] [US: ˈstʌko.ʊ]

stukkódíszítés főnév

stucco-work noun
[UK: ˈstʌk.əʊ ˈwɜːk] [US: ˈstʌko.ʊ ˈwɝːk]

stukkóval díszített

stuccoed[UK: ˈstʌk.əʊd] [US: ˈstʌkoʊd]

gombostűket kivesz ige

unpin [unpinned, unpinned, unpinning, unpins] verb
[UK: ˈʌn.ˈpɪn] [US: ən.ˈpɪn]

kunsztstükk főnév

trick [tricks] noun
[UK: trɪk] [US: ˈtrɪk]

mellkastükör (thoracoscopum) főnév

thoracoscope [thoracoscopes]◼◼◼ noun
[UK: θˈɔːrəkˌɒskəʊp] [US: θˈoːrəkˌɑːskoʊp]

mellkastükrözés (thoracoscopia) főnév

thoracoscopy [thoracoscopies] noun
[UK: θˌɔːrəkˈɒskəpi] [US: θˌoːrəkˈɑːskəpi]

szedéstükör főnév
nyomd

page-size noun
[UK: peɪdʒ saɪz] [US: ˈpeɪdʒ ˈsaɪz]

type-page noun
[UK: taɪp peɪdʒ] [US: ˈtaɪp ˈpeɪdʒ]

varázstükör főnév

phantasmagoria [phantasmagorias] noun
[UK: ˌfæn.tæz.mə.ˈɡɒ.rɪə] [US: fæn.ˌtæz.mə.ˈɡɔː.riə]

You can find it in:

EnglishHungarian