English-Hungarian dictionary »

sieben meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
Showing results for sie
Search instead for sieben
HungarianEnglish
Siegenit (ásv) főnév

Siegenite noun
[UK: sˈiːdʒnaɪt] [US: sˈiːdʒnaɪt]

síel ige

ski [skied, skied, skiing, skis]◼◼◼ verb
[UK: skiː] [US: ˈskiː]

move on skis verb
[UK: muːv ɒn skiːz] [US: ˈmuːv ɑːn ˈskiːz]

Sieleckiit (ásv) főnév

Sieleckiite noun
[UK: sˈiːlɪkˌɪaɪt] [US: sˈiːlɪkˌɪaɪt]

síelés főnév

skiing◼◼◼ noun
[UK: ˈskiːɪŋ] [US: ˈskiːɪŋ]

síelés utáni melléknév

apres-ski adjective
[UK: ɑː.ˈpreɪ skiː] [US: ɑː.ˈpreɪ ˈskiː]

sielni megy ige

go skiing◼◼◼ verb

síelő főnév

skier [skiers]◼◼◼ noun
[UK: ˈskiːə(r)] [US: ˈskiːər]

skiing◼◼◻ noun
[UK: ˈskiːɪŋ] [US: ˈskiːɪŋ]

ski-runner noun
[UK: skiː ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈskiː ˈrʌ.nər]

sielőpálya (kezdőknek) főnév

nursery slope noun
[UK: ˈnɜː.sə.ri sləʊp] [US: ˈnɝː.sə.ri sloʊp]

síelt melléknév

ski'd adjective
[UK: skiːd] [US: skiːd]

Sierra Leone (nyugat-afrikai köztársaság) főnév

Sierra Leone◼◼◼ noun
[UK: sɪ.ˈeə.rə leo.ne] [US: si.ˈe.rə liˈoʊn]

Siess!

Be quick![UK: bi kwɪk] [US: bi ˈkwɪk]

Buck up![UK: bʌk ʌp] [US: bʌk ʌp]

Come along![UK: kʌm ə.ˈlɒŋ] [US: ˈkəm ə.ˈlɔːŋ]

Hurry up![UK: ˈhʌ.ri ʌp] [US: ˈhɜː.ri ʌp]

look alive[UK: lʊk ə.ˈlaɪv] [US: ˈlʊk ə.ˈlaɪv]

Look sharp![UK: lʊk ʃɑːp] [US: ˈlʊk ˈʃɑːrp]

Look smart about it![UK: lʊk smɑːt ə.ˈbaʊt ɪt] [US: ˈlʊk ˈsmɑːrt ə.ˈbaʊt ˈɪt]

Look smart![UK: lʊk smɑːt] [US: ˈlʊk ˈsmɑːrt]

Look snappy![UK: lʊk ˈsnæ.pi] [US: ˈlʊk ˈsnæ.pi]

Make haste![UK: ˈmeɪk heɪst] [US: ˈmeɪk ˈheɪst]

Make it snappy![UK: ˈmeɪk ɪt ˈsnæ.pi] [US: ˈmeɪk ˈɪt ˈsnæ.pi]

Stir your stumps![UK: stɜː(r) jɔː(r) stʌmps] [US: ˈstɝː ˈjɔːr ˈstəmps]

Siessünk!

Quick![UK: kwɪk] [US: ˈkwɪk]

siet ige

hurry [hurried, hurried, hurrying, hurries]◼◼◼ verb
[UK: ˈhʌ.ri] [US: ˈhɜː.ri]

rush [rushed, rushed, rushing, rushes]◼◼◻ verb
[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

hurry up◼◼◻ verb
[UK: ˈhʌ.ri ʌp] [US: ˈhɜː.ri ʌp]

hustle [hustled, hustled, hustling, hustles]◼◼◻ verb
[UK: ˈhʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩]

speed [speeded, speeded, speeding, speeds]◼◻◻ irregular verb
[UK: spiːd] [US: ˈspiːd]

race [raced, raced, racing, races]◼◻◻ verb
[UK: reɪs] [US: ˈreɪs]

hasten [hastened, hastened, hastening, hastens]◼◻◻ verb
[UK: ˈheɪs.n̩] [US: ˈheɪs.n̩]

be in a hurry◼◻◻ verb
[UK: bi ɪn ə ˈhʌ.ri] [US: bi ɪn ə ˈhɜː.ri]

put on◼◻◻ verb
[UK: ˈpʊt ɒn] [US: ˈpʊt ɑːn]

trot [trotted, trotted, trotting, trots]◼◻◻ verb
[UK: trɒt] [US: ˈtrɑːt]

flew◼◻◻ verb
[UK: fluː] [US: ˈfluː]

hie [hied, hied, hying, hies]◼◻◻ verb
[UK: haɪ] [US: haɪ]

scamper [scampered, scampered, scampering, scampers]◼◻◻ verb
[UK: ˈskæm.pə(r)] [US: ˈskæm.pər]

bucket [bucketed, bucketed, bucketing, buckets] verb
[UK: ˈbʌkɪt] [US: ˈbʌkət]

12

You can find it in:

EnglishHungarian