English-Hungarian dictionary »

run-in meaning in Hungarian

EnglishHungarian
run in noun
[UK: rʌn ɪn]
[US: ˈrən ɪn]

beszalad◼◼◼ főnév

run in couples [UK: rʌn ɪn ˈkʌp.l̩z]
[US: ˈrən ɪn ˈkʌp.l̩z]

állandóan együtt vannak

párban járnak

run in double harness [UK: rʌn ɪn ˈdʌb.l̩ ˈhɑː.nəs]
[US: ˈrən ɪn ˈdʌb.l̩ ˈhɑːr.nəs]

házasságban él

párba van befogva

párba van fogva

run in the family verb

öröklődik◼◼◼ ige

run into [UK: rʌn ˈɪn.tə]
[US: ˈrən ˌɪn.ˈtuː]

összefut◼◼◼ ige

belefut◼◼◻ ige

beleszalad◼◻◻ ige

belerohan◼◻◻ ige

átvált◼◻◻ ige

vmlyen összegre rúg

run into debt [UK: rʌn ˈɪn.tə det]
[US: ˈrən ˌɪn.ˈtuː ˈdet]

adósságba veri magát

run into one another [UK: rʌn ˈɪn.tə wʌn ə.ˈnʌð.ə(r)]
[US: ˈrən ˌɪn.ˈtuː wʌn ə.ˈnʌð.r̩]

egymásba folyik

egymásba olvad

folyik ige

összemosódik ige

run into sand [UK: rʌn ˈɪn.tə sænd]
[US: ˈrən ˌɪn.ˈtuː ˈsænd]

kútba esik

vízbe esik

run into somebody [UK: rʌn ˈɪn.tə ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈrən ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

összefut vkvel

run into trouble [UK: rʌn ˈɪn.tə ˈtrʌb.l̩]
[US: ˈrən ˌɪn.ˈtuː ˈtrʌb.l̩]

bajba jut◼◼◼

run-in [run-ins] noun
[UK: rʌn ɪn]
[US: ˈrən ɪn]

bejáratás◼◼◼ főnév

összetűzés◼◼◼ főnév

befutás (célba) főnév

betoldás főnév

finis főnév

hajrá főnév

utólag beillesztett főnév

verekedés főnév

veszekedés főnév

run-in groove noun
[UK: rʌn ɪn ɡruːv]
[US: ˈrən ɪn ˈɡruːv]

befutóbarázda főnév

vezetőbarázda főnév

go for a run in the car [UK: ɡəʊ fɔː(r) ə rʌn ɪn ðə kɑː(r)]
[US: ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈrən ɪn ðə ˈkɑːr]

autóútra megy

autózni megy

have a run in one's stockings [UK: həv ə rʌn ɪn wʌnz ˈstɒkɪŋz]
[US: həv ə ˈrən ɪn wʌnz ˈstɑːkɪŋz]

szalad a szem a harisnyáján

have a run in the car [UK: həv ə rʌn ɪn ðə kɑː(r)]
[US: həv ə ˈrən ɪn ðə ˈkɑːr]

autóútra megy

autózni megy

You can find it in:

EnglishHungarian