English-Hungarian dictionary »

ridgling meaning in Hungarian

EnglishHungarian
ridgling [ridglings] noun
[UK: rˈɪdʒlɪŋ]
[US: rˈɪdʒlɪŋ]

egyheréjű bika főnév

egyheréjű csődör főnév

egyheréjű férfi főnév

egyheréjű kos főnév

félig kiherélt csődör főnév

hererejtő csikó főnév

rejtett heréjű csikó főnév