English-Hungarian dictionary »

ridgeling meaning in Hungarian

EnglishHungarian
ridgeling noun
[UK: rˈɪdʒəlɪŋ]
[US: rˈɪdʒəlɪŋ]

egyheréjű bika főnév

egyheréjű csődör főnév

egyheréjű férfi főnév

egyheréjű kos főnév

félig kiherélt csődör főnév

hererejtő csikó főnév

rejtett heréjű csikó főnév