English-Hungarian dictionary »

return ticket meaning in Hungarian

EnglishHungarian
return ticket [UK: rɪ.ˈtɜːn ˈtɪkɪt]
[US: rə.ˈtɝːn ˈtɪkət]

retúrjegy◼◼◼ főnév

retúr jegy◼◻◻GB

menettérti jegy◼◻◻ főnév

day return ticket [UK: deɪ rɪ.ˈtɜːn ˈtɪkɪt]
[US: ˈdeɪ rə.ˈtɝːn ˈtɪkət]

egy napig érvényes menettéri jegy

one-day return ticket [UK: wʌn deɪ rɪ.ˈtɜːn ˈtɪkɪt]
[US: wʌn ˈdeɪ rə.ˈtɝːn ˈtɪkət]

egynapos kirándulójegy

You can find it in:

EnglishHungarian