English-Hungarian dictionary »

recession meaning in Hungarian

EnglishHungarian
recession [recessions] noun
[UK: rɪ.ˈseʃ.n̩]
[US: rə.ˈseʃ.n̩]

recesszió (recessio)◼◼◼ főnév

gazdasági pangás◼◻◻ főnév

dekonjunktúra főnév

fülke főnév

gazdasági hanyatlás főnév

hátrálás főnév

lappangás (recessio) főnév

visszavonulás főnév

recession (in economy) [recessions] noun
[UK: rɪ.ˈseʃ.n̩]
[US: rə.ˈseʃ.n̩]

hanyatlás (gazdasági) (átv)◼◼◼ főnév

recessional adjective
[UK: rɪ.ˈseʃ.n̩əl]
[US: rɪ.ˈseʃ.n̩əl]

visszavonulási melléknév

recessionary adjective

recessziós melléknév

precession [precessions] noun
[UK: prɪ.ˈseʃ.n̩]
[US: pri.ˈseʃ.n̩]

előrehaladás◼◼◼ főnév

precesszió◼◼◻ főnév

precessional adjective
[UK: prɪsˈeʃənəl]
[US: prɪsˈeʃənəl]

precessziós melléknév

precessional moment [UK: prɪsˈeʃənəl mˈəʊmənt]
[US: prɪsˈeʃənəl mˈoʊmənt]

precessziós nyomaték

You can find it in:

EnglishHungarian