English-Hungarian dictionary » premium meaning in Hungarian

EnglishHungarian
premium [UK: ˈpriː.mɪəm]
[US: ˈpriː.miəm]

díj◼◼◼ főnév

ázsió◼◼◻ főnév

felár◼◼◻ főnév

jutalék◼◼◻ főnév

prémium◼◼◻ főnév

kiváló◼◻◻ melléknév

biztosítási díj főnév

biztosítási díjrészlet

elsőrendű melléknév

felpénz főnév

jutalom főnév

kiváló minőségű

osztályon felüli

premium, premia [UK: ˈpriː.mɪəm]
[US: ˈpriː.miəm]

ázsió főnév

biztosítási díj

biztosítási díjrészlet

díj főnév

felár főnév

felár csekk

felár csekkpénz

felpénz főnév

jutalék főnév

jutalom főnév

prémium főnév

tandíj főnév

premium bond noun
[UK: ˈpriː.mɪəm bɒnd]
[US: ˈpriː.miəm ˈbɑːnd]

nyereménybetétkönyv főnév

nyereménykötvény főnév

premium brand noun

csúcsmárka főnév

premium gasoline noun
[UK: ˈpriː.mɪəm ˈɡæ.sə.liːn]
[US: ˈpriː.miəm ˈɡæ.sə.ˌlin]

szuperbenzin főnév

premium on a lease [UK: ˈpriː.mɪəm ɒn ə liːs]
[US: ˈpriː.miəm ɑːn ə ˈliːs]

bérlet megkezdésekor fizetendő összeg

premium on exchange noun
[UK: ˈpriː.mɪəm ɒn ɪkˈs.tʃeɪndʒ]
[US: ˈpriː.miəm ɑːn ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

ázsió főnév

felpénz főnév

valutafelár főnév

premium on gold [UK: ˈpriː.mɪəm ɒn ɡəʊld]
[US: ˈpriː.miəm ɑːn ɡoʊld]

arany ázsiója

premium on redemption [UK: ˈpriː.mɪəm ɒn rɪ.ˈdemp.ʃn̩]
[US: ˈpriː.miəm ɑːn rə.ˈdemp.ʃn̩]

visszafizetéskor fizetett felár

visszafizetéskor fizetett prémium

premium system noun
[UK: ˈpriː.mɪəm ˈsɪ.stəm]
[US: ˈpriː.miəm ˈsɪ.stəm]

prémiumrendszer főnév

be at a premium [UK: bi ət ə ˈpriː.mɪəm]
[US: bi ət ə ˈpriː.miəm]

divatban van

kelendő melléknév

be at premium [UK: bi ət ˈpriː.mɪəm]
[US: bi ət ˈpriː.miəm]

nagy a kelete

12

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies