English-Hungarian dictionary » portion out meaning in Hungarian

EnglishHungarian
portion out verb
[UK: ˈpɔːʃ.n̩ ˈaʊt]
[US: ˈpɔːr.ʃn̩ ˈaʊt]

kioszt ige

kiporcióz ige

szétoszt ige

apportion out verb
[UK: ə.ˈpɔːʃ.n̩ ˈaʊt]
[US: ə.ˈpɔːr.ʃn̩ ˈaʊt]

feloszt ige

szétoszt ige

apportion out a sum among several people [UK: ə.ˈpɔːʃ.n̩ ˈaʊt ə sʌm ə.ˈmʌŋ ˈse.vrəl ˈpiːp.l̩]
[US: ə.ˈpɔːr.ʃn̩ ˈaʊt ə ˈsəm ə.ˈmʌŋ ˈse.vrəl ˈpiːp.l̩]

összeget feloszt több személy között

összeget szétoszt több személy között

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies