English-Hungarian dictionary »

polster phlox meaning in Hungarian

Similar results:
English: pollster, poster, pilaster, polisher, palter
EnglishHungarian
phlox [phloxes] noun
[UK: flɒks]
[US: flɑːks]

flox◼◼◼ főnév

lángvirág (flox)◼◼◼ főnév

perennial phlox [UK: pə.ˈre.nɪəl flɒks]
[US: pə.ˈre.niəl flɑːks]

bugás lángvirág (Phlox paniculata)

garden phlox [UK: ˈɡɑːd.n̩ flɒks]
[US: ˈɡɑːr.dn̩ flɑːks]

bugás lángvirág (Phlox paniculata)

fall phlox [UK: fɔːl flɒks]
[US: ˈfɑːl flɑːks]

bugás lángvirág (Phlox paniculata)

You can find it in:

EnglishHungarian