English-Hungarian dictionary »

plagte meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
Showing results for plag
Search instead for plagte
HungarianEnglish
plagiokefál (plagiocephalicus) melléknév

plagiocephalic adjective
[UK: plˌadʒɪəʊsfˈalɪk] [US: plˌædʒɪoʊsfˈælɪk]

plagioklász főnév

plagioclase [plagioclases]◼◼◼ noun
[UK: ˈpleɪ.dʒiə.ˌkles] [US: ˈpleɪ.dʒiə.ˌkles]

Plagionit (ásv) főnév

Plagionite noun
[UK: plˈadʒənˌaɪt] [US: plˈædʒənˌaɪt]

plágium főnév

plagiarism [plagiarisms]◼◼◼ noun
[UK: ˈpleɪ.dʒɪə.rɪ.zəm] [US: ˈpleɪ.dʒə.ˌrɪ.zəm]

crib [cribs] noun
[UK: krɪb] [US: ˈkrɪb]

plagiary noun
[UK: ˈpleɪdʒ.jə.rɪ] [US: ˈpleɪ.dʒiːə.riː]

plagizál ige

plagiarize [plagiarized, plagiarized, plagiarizing, plagiarizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈpleɪ.dʒə.raɪz] [US: ˈpleɪ.dʒiə.ˌraɪz]

plagizálás főnév

plagiarism [plagiarisms]◼◼◼ noun
[UK: ˈpleɪ.dʒɪə.rɪ.zəm] [US: ˈpleɪ.dʒə.ˌrɪ.zəm]

plagizáló főnév

plagiarist [plagiarists]◼◼◼ noun
[UK: ˈpleɪ.dʒɪə.rɪst] [US: ˈpleɪ.dʒɪə.rɪst]

plagizált melléknév

plagiaristic adjective
[UK: plˌeɪdʒərˈɪstɪk] [US: plˌeɪdʒɚrˈɪstɪk]

plagizátor főnév

plagiarist [plagiarists]◼◼◼ noun
[UK: ˈpleɪ.dʒɪə.rɪst] [US: ˈpleɪ.dʒɪə.rɪst]

cribber [cribbers] noun
[UK: ˈkrɪbə ] [US: ˈkrɪbər ]

plagiary noun
[UK: ˈpleɪdʒ.jə.rɪ] [US: ˈpleɪ.dʒiːə.riː]

bubópestis (pestis bubonica, -pneumonica, bubonic plague) főnév

glandular plague noun
[UK: ˈɡlæn.djʊ.lə(r) pleɪɡ] [US: ˈɡlæn.dʒə.lər ˈpleɪɡ]

duplagallér főnév

turn down collar noun
[UK: tɜːn daʊn ˈkɒ.lə(r)] [US: ˈtɝːn ˈdaʊn ˈkɑː.lər]

ferdefejű (plagiocephalicus) melléknév

plagiocephalic adjective
[UK: plˌadʒɪəʊsfˈalɪk] [US: plˌædʒɪoʊsfˈælɪk]

nem plagizált melléknév

unborrowed adjective
[UK: ˌʌnˈbɒrəʊd ] [US: ʌnˈbɑˌroʊd ]

You can find it in:

EnglishHungarian