English-Hungarian dictionary » permanganate of potash meaning in Hungarian

EnglishHungarian
permanganate of potash [UK: pə.ˈmæŋ.ɡə.neɪt əv ˈpɒ.tæʃ]
[US: pə.ˈmæŋ.ɡə.neɪt əv ˈpɑː.ˌtæʃ]

káliumhipermangán (Kalium permanganatum, Kalium permanganicum)

káliumpermanganát (Kalium permanganatum, Kalium permanganicum)

You can find it in:

EnglishHungarian